Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prioritou slovenskej lesníckej politiky je zabezpečenie dlhodobej stability našich lesov

06-04-2023

V stredu, 5. apríla 2023 sa uskutočnilo online bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Henricha Haščáka so štátnym tajomníkom Ministerstva pre klímu a životné prostredie Poľskej republiky Edwardom Siarkom. Spoločné rokovanie iniciovalo poľské Ministerstvo pre klímu a životné prostredie. Diskusia bola sústredená na kľúčové a nanajvýš aktuálne témy z oblasti lesníctva a lesníckej politiky. Štátni tajomníci otvorili otázku súčasnej legislatívy EÚ týkajúcej sa lesného hospodárstva – implementácia nariadenia LULUCF, t. j. využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva a nariadenia o odlesňovaní, pripravovaného legislatívneho rámca EÚ pre monitorovanie lesov, budúcnosti Stáleho lesníckeho výboru. Pozornosť bola venovaná aj iniciatíve Európskeho parlamentu (EP)   vo vzťahu k návrhu na revidovanie Zmlúv o EÚ a jej možných dopadov na lesníctvo, v neposlednom rade bola diskutovaná aj otázka certifikácie lesov v oboch krajinách.

Pokiaľ ide o nariadenie LULUCF, obe strany zhodne poukázali na dôležitosť znižovania emisií v kontexte klimatickej zmeny, zároveň však zdôraznili, že navrhovaný cieľ EÚ pre sektor LULUCF (310 mil. ton ekvivalentov CO2) musí byť medzi členské štáty rozdelený spravodlivo a transparentne. Ako uviedol aj štátny tajomník Haščák, stanovený cieľ záchytov CO2 pre Slovensko je o 85 % vyšší, ako európsky priemer. Ide o mimoriadne ambiciózny záväzok, ktorý bude náročné dosiahnuť. Vo svojom vystúpení zároveň zdôraznil, že prioritou lesníckej politiky SR aj naďalej ostáva zabezpečenie dlhodobej stability, odolnosti a adaptačnej kapacity našich lesov“.                         

Čo sa týka nariadenia o odlesňovaní, delegácie poukázali na potrebu efektívnej implementácie tohto právneho predpisu. V tejto súvislosti vyjadrili obavy z nadbytočnej administratívnej záťaže, ktorú implementácia nového nariadenia môže priniesť a negatívne tak ovplyvniť aj ďalšie sektory prepojené s otázkami odlesňovania a degradácie lesov vo svete (napr. produkcia potravín).

V diskusii o budúcnosti Stáleho lesníckeho výboru, štátni tajomníci zaujali súhlasné stanovisko vo vzťahu k dôležitosti jeho fungovania a ďalšej činnosti, keďže ide o kľúčový nástroj pre spoločný dialóg medzi členskými štátmi a Komisiou v otázkach lesov a lesníctva v EÚ.

Ďalšou témou rokovania sa stal pripravovaný legislatívny rámec EÚ pre monitorovanie lesov. Štátny tajomník Haščák zdôraznil, že je nevyhnutné aby EÚ pri rozhodovaní o politikách týkajúcich sa lesov vychádzala z kvalitných a spoľahlivých údajov o lesoch v členských štátoch. V otázke možného vypracovania strategických plánov pre lesy, delegácie vyjadrili opodstatnené obavy z toho, že navrhované opatrenie môže ísť nad rámec právomocí EÚ, keďže hospodárenie v lesoch je predovšetkým kompetenciou členských štátov. Zároveň zdôraznili, že je dôležité aby k navrhovanému legislatívnemu rámcu prebiehal dialóg aj na expertnej úrovni, a to v rámci Pracovnej skupiny Rady EÚ pre lesníctvo.

Počas diskusie k možnej revízii Zmlúv o EÚ z iniciatívy Európskeho parlamentu sa delegácie zhodli v názore, že táto iniciatíva nemá ešte finálnu podobu (zatiaľ ide iba o stanovisko Výboru ENVI EP). V princípe by ale nemala viesť k tomu, že EÚ by v budúcnosti mohla neprimerane a neopodstatnene zasahovať do lesného hospodárstva v členských štátoch. Štátni tajomníci zdôraznili, že je potrebné rešpektovať kompetencie členských štátov v oblasti lesníckej politiky v súlade s princípmi subsidiarity a proporcionality.    

Záverečným bodom bilaterálneho stretnutia bola problematika certifikácie lesov v oboch krajinách, prostredníctvom medzinárodne uznaných certifikačných schém. Aj v tomto bode boli formulované zhodné postoje, vo všeobecnosti podporujúce tento dobrovoľný nástroj založený na princípoch trhu. Zároveň však zazneli obavy, ktoré sa týkali neprimeraných požiadaviek niektorých certifikačných schém na vyčlenenie určitého podielu bez‑zásahových území v lesoch a to bez zjavnej opodstatnenosti takéhoto kroku a bez znalosti súvisiacich dopadov na stabilitu lesa v konkrétnych podmienkach prostredia. Podčiarknutý bol aj význam spolupráce na expertnej úrovni, za účelom lepšej formulácie spoločných požiadaviek.

V závere rokovania delegácie potvrdili záujem naďalej pokračovať vo fungujúcej bilaterálnej spolupráci na expertnej, ako aj politickej úrovni a presadzovať spoločné postoje aj na pôde inštitúcií EÚ.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood