Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyššie platby pre chovateľov v období 2023 – 2027

18-12-2022

Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na obdobie 2023 – 2027, ktorý bol schválený v novembri 2022, navyšuje celkové platby pre chovateľov dojníc, oviec a kôz.

Chovatelia dojníc budú môcť dostať podporu vyššiu o 28 % oproti súčasnému obdobiu v prípade sadzby na ustajnenie a o 45 % pokiaľ pôjde o sadzbu určenú pre pastevný chov. Celkovo tak môžu chovatelia získať podporu vo výške 60,4 mil. EUR. V prípade schválenej viazanej podpory na dojnicu je Slovensko so sadzou 252 EUR na šiestom mieste v porovnaní s inými európskymi krajinami.

Aj pre chovateľov oviec a kôz agrorezort do budúcna počíta s vyššou viaczdrojovou podporou, a to až o takmer 10 miliónov EUR, čo znamená 106 percentný nárast oproti súčasnému obdobiu. Celková sadzba na veľkú dobytčiu jednotku bude 457 Eur. Pre porovnanie, v súčasnom programovom období je to 297 Eur. Cieľom zvýšenej podpory je prispieť k dlhodobej stabilizácii chovov oviec a kôz, ktoré majú nezastupiteľný význam v horských a podhorských oblastiach najmä pre ich pozitívny vplyv na diverzifikáciu produkcie, kvalitu pôdy, životné prostredie, zamestnanosť a pridanú hodnotu na vidieku.

Pre poľnohospodárov pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Farmársky manuál SPP 2023 – 2027, cieľom ktorého je poskytnúť prehľad o podporách, vysvetliť charakter každej podpory, jej výšku a podmienky jej získania. Vybrané podpory sú, pre lepšie vysvetlenie, doplnené o názorné príklady.

Farmársky manuál (zatiaľ v pracovnej verzii) nájdete na webovom sídle MPRV SR: https://www.mpsr.sk/.