Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zasadnutie Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni (3.-4.11.2022)

09-11-2022

Ministri poľnohospodárstva členských a vybraných nečlenských krajín OECD zasadali v Paríži po šiestich rokoch v dňoch 3. – 4. novembra 2022. Hlavnou témou zasadnutia Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni bolo: „Budovanie udržateľného poľnohospodárstva a potravinových systémov v meniacom sa prostredí – zdieľané výzvy a transformačné riešenia.“  V závere zasadnutia ministri prijali ministerskú deklaráciu, ktorá bude v ďalšom období určovať smerovanie OECD v agende poľnohospodárstva. Delegáciu SR v Paríži viedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.

Ministerská deklarácia nesie názov „Transformatívne riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy“. Ide o právne nezáväzný dokument, ktorý sa však stane súčasťou acquis OECD pre oblasť poľnohospodárstva, čo je dôležité hlavne v kontexte rozširovania OECD. Okrem deklarácie boli schválené aj Závery predsedov.

Ministri spoločne prediskutovali aktuálne výzvy agrárnych sektorov a potravinových systémov (doznievajúca pandémia COVID-19, vojna na UA, zmena klímy, ako aj z toho vyplývajúca globálna výzva zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť ekologickým spôsobom).

Zasadnutiu spoločne predsedali ministri poľnohospodárstva Kanady a Nového Zélandu. V úvodnej časti sa ministrom v Paríži virtuálne prihovoril aj minister poľnohospodárstva UA Mykola Solskyi.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan vo svojom vystúpení zdôraznil podporu posilnenia inovácií a poľnohospodárskej produktivity, potrebu zlepšenia a zefektívnenia podpory vedy a techniky, investícií do výskumu a nadnárodnej spolupráce za účelom transferu inovácií a moderných technológií. Zdôraznil dobré načasovanie ministerského stretnutia, keď dlhodobo hroziaca zmena klímy, doznievajúca pandémia COVID-19 a vojnový konflikt na UA vyvolávajú opodstatnené obavy o potravinovú bezpečnosť.

Minister Vlčan sa zúčastnil aj diskusie ministrov v užšej paralelnej skupine zameranej na udržateľný rast poľnohospodárskej produktivity pre bezpečnosť potravín a výživu. SR diskutovala aj v skupine zameranej na budovanie dlhodobej odolnosti poľnohospodárskeho sektoru.  

Na okraj ministeriálu sa uskutočnilo aj bilaterálne stretnutie ministra Vlčana s izraelským ministrom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Odedom Forerom. Bilaterálne stretnutie sa venovalo predovšetkým spolupráci v oblasti poľnohospodárskych inovácií, vedy a techniky.

Na zasadnutí ministrov poľnohospodárstva sa zišlo viac ako 280 účastníkov a celkovo bolo zastúpených 50 krajín, ako aj Business at OECD (BIAC), Výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS), Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetová obchodná organizácia ( WTO).


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood