Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyhlasujeme výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov

28-10-2022

Výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov sa týka námetov predložených v rámci výzvy  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, ktorá bola zverejnená webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 3. októbra 2022.

Záujemcovia o odborné hodnotenie si budú môcť vybrať také témy, ktoré vedia odborne pokryť a zhodnotiť, čím chceme zabezpečiť dodanie čo najkvalitnejších výstupov. Úspešní odborní hodnotitelia sú tí, ktorí splnia zverejnené podmienky výzvy.

Efektívnejšie nastavenie výzvy poskytne záujemcom všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať pri zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Do tejto otvorenej výzvy sa musia znovu prihlásiť aj tí odborní hodnotitelia, ktorí už boli zaradení do databázy hodnotiteľov v prvej výzve, pretože tá je od 27. októbra uzatvorená.

Podmienky výzvy nájdete na tomto linku: https://bit.ly/3Df94cY


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood