Facebook Statistics

Aktuality

Spúšťame výzvy na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podporu zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

26-10-2022

Žiadatelia o podporu na investície do infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a o podporu na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, budú môcť podávať žiadosti od 26. októbra, keď budú výzvy zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Z Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022 je na výzvy vyčlenených spolu 36 miliónov EUR.

Výzva na podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

  • 26 miliónov EUR vyčlenených na podporu investícií týkajúcich sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
  • Podmienky výzvy sú zverejnené od 26. októbra 2022 na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy
  • Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. 12. 2022  do 28. 2. 2023

Oprávnenými žiadateľmi o podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde sú štátne, súkromné, obecné a cirkevné subjekty, vrátane malých, stredných a veľkých podnikov, ktoré obhospodarujú  minimálne 10 ha lesov. Podpora je súčasťou PRV 2014 – 2022, podopatrenie 4.3.E  Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácie E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. Na podporu je vyčlenených 26 miliónov EUR a maximálna výška podpory na projekt je do výšky 1 250 000 EUR pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, kde je to do výšky 500 000 Eur, pričom intenzita pomoci je do výšky 80 % oprávnených výdavkov. Počet žiadostí, ktoré je možné v rámci výzvy predložiť je odstupňovaný podľa veľkosti obhospodarovanej plochy lesov.

Úspešní žiadatelia môžu prostriedky z výzvy použiť na rekonštrukciu, dostavbu,  prestavbu a výstavbu  lesných ciest, ktoré slúžia na odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity.

Výzva na podporu zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch

  • 10 miliónov EUR vyčlenených na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
  • Podmienky výzvy sú zverejnené od 26. októbra 2022 na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry: https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy
  • Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. 12. 2022  do 31. 1. 2023 v rámci prvého kola a  následne podľa termínov uzatvárania ostatných hodnotiacich kôl

Výzva na podporu zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch je súčasťou PRV 2014 – 2022, podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami – činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch. Oprávnenými žiadateľmi o podporu, na ktorú je vyčlenených 10 miliónov EUR, sú štátne, súkromné, obecné a cirkevné subjekty vrátane malých, stredných a veľkých podnikov, ktoré obhospodarujú lesy. Žiadatelia, ktorí plánujú realizovať stavebné projekty na drobných vodných tokoch, musia byť správcami týchto vodných tokov alebo k nim mať právny vzťah. Maximálna výška podpory na projekt je do výšky 600 000 EUR oprávnených výdavkov, pričom intenzita pomoci je na úrovni 100 %.

Úspešní žiadatelia môžu prostriedky z výzvy použiť na zahrádzanie bystrín (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, úpravy korýt na bystrinách), na výstavbu a rekonštrukciu technických diel a na budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie (drobné prekladané drevené prehrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch). Cieľom vyššie spomenutých opatrení realizovaných v lesoch je ochrana pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a akumulácia vody určená na použitie v prípade požiarov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood