Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort potrebuje zdravú a funkčnú platobnú agentúru

14-10-2022

Závery Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) nie sú pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) žiadnym prekvapením. Práve pre podozrenia z netransparentnosti a zlyhania pri narábaní s verejnými financiami Slovenska i Európskej únie v predchádzajúcich rokoch bolo prioritou ministra Samuela Vlčana (nástup do funkcie jún 2021) obnovenie a sfunkčnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Úlohou krízového manažéra Jozefa Kissa na poste generálneho riaditeľa PPA (nástup do funkcie júl 2021) bolo nastaviť procesy vedúce k ozdraveniu a stabilizácii tejto dôležitej inštitúcie. Počas prvého štvrťroka svojho pôsobenia dokázal odstrániť najväčšie nedostatky v PPA, ktoré kriticky hodnotili v procesoch platobnej agentúry v predchádzajúcom období nielen NKÚ, ale aj audítori z Bruselu. V októbri 2021 minister Vlčan na základe novonastavených kontrolných mechanizmov a procesov obnovil trvalú akreditáciu PPA, ktorá tak mohla začať opäť plniť svoju úlohu.

„O kontrolu NKÚ som požiadal už ako generálny riaditeľ ja osobne. Spoluprácu hodnotím pozitívne. Chcel som mať po nástupe do funkcie vyčistený stôl. Závery NKÚ nie sú pre mňa prekvapivé. Dedičstvo z minulosti naprávame v platobnej agentúre dodnes“, ozrejmuje Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA.

Vítam každú kontrolu v PPA, ktorá nám ukáže, kde môžeme mať medzery vo fungovaní. PPA je dnes agentúrou, ktorá je aj Bruselom dávaná za príklad v oblasti indikácie rizík a konfliktov záujmov. Zlyhania z minulosti sa nesmú opakovať. Znamenalo by to pre slovenský agrosektor katastrofu. Momentálne sme vo fáze zdokonaľovania už novozavedených procesov. PPA rozbehla spoluprácu s vysokými školami, na ktorých hľadá nových spolupracovníkov, procesuje výzvy, vypláca financie, zdokonaľuje ex-post kontroly, ktoré boli dlhodobo podceňované. Zavedením cenníkov pri výzvach sme eliminovali riziko podvodov pri verejných obstarávaniach. A vo výpočte krokov, ktoré vedú k odstráneniu korupcie na PPA by som mohol pokračovať, opisuje zmeny na PPA minister Samuel Vlčan.

ROK OD AKREDITÁCIE PPA vo faktoch:

  • VYHODNOCOVANIE VÝZIEV Z MINULOSTI

V lete 2022 PPA ukončila vyhodnocovanie výziev z minulosti, známe ako pozastavené žiadosti. Vydala 1434 rozhodnutí. Z toho bolo 487 rozhodnutí o schválení, 897 rozhodnutí o zastavení konania a 50 nechválených žiadostí. Celková suma, ktorá bude vyplatená na základe 487 schválených žiadostí predstavuje sumu 17,68 milióna EUR. Suma pozastavených žiadostí bola pôvodne cca 80 miliónov EUR. Žiadosti sa vyhodnocovali podľa nových zavedených kritérií. Znamená to, že nové opatrenia eliminovali prípadné nezrovnalosti za viac ako 60 miliónov EUR, ktoré mohli ohroziť našich farmárov do ďalších období.

  • PPA VYPLATILA POĽNOHOSPODÁROM TAKMER 700 MILIÓNOV EUR

Ide presne o 695 493 146 EUR za obdobie od 15. 10. 2021 do 15. 10. 2022. Pre porovnanie v období pred pozastavením akreditácie(15.10.2020) od 1. 1. 2020 do 15. 10. 2020 PPA vyplatila 329 603 225 EUR. PPA už dnes dosiahla 111% navýšenie vyplatenej sumy.

  • PPA VYHLÁSILA NOVÉ VÝZVY

52/PRV/2022 Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Alokácia 110 000 000 EUR

53/PRV/2022 Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Alokácia 5 020 000 EUR

54/PRV/2022 Opatrenie 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Alokácia 28 950 000 EUR

55/PRV/2022 Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Alokácia 1 500 000 EUR

56/PRV/2022 Opatrenie 16 – Spolupráca Podopatrenie 16.1 - Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Alokácia 10 110 000 EUR

57/PRV/2022 Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podoptarenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Alokácia 9 222 994,08 EUR

58/PRV/2022 Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Alokácia 9 000 000 EUR

59/PRV/2022 Opatrenie – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Alokácia 7 500 000 EUR

60/PRV/2022 Opatrenie – Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Alokácia 55 476 238 EUR

 

  • PPA HISTORICKY NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVALA VÝNIMOČNÚ POMOC

PPA vyhlásila výzvu na výnimočnú pomoc 24 hodín po schválení vládou SR. Prijala celkovo 1 606 žiadostí vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. Žiadosti PPA prijímala od 30.6.2022.

1 091 žiadostí bolo oprávnených a žiadatelia už dostali peniaze na účty. Po ich vyhodnotení PPA vyplatila do 30. 9. 2022 sumu 13 869 651,60 EUR. Z toho 9 365 320,26 EUR na dojnice, 2 193 912 EUR na ošípané a 2 310 419,34 EUR na bahnice. V rámci 1 091 schválených žiadostí o výnimočnú pomoc bolo podporených 665 chovateľov dojníc, ktorí chovajú 104 547 kusov dojníc, 196 chovateľov ošípaných, ktorí chovajú 375 214 kusov ošípaných a 485 chovateľov, ktorí chovajú 175 831 kusov bahníc.

  • PPA DO KONCA ROKA 2022

Do konca roka 2022 PPA ešte zadministruje a vyplatí, okrem iného, pomoc na škody za sucho, či pomoc z dôvodu energetickej krízy pre potravinárov v objeme 10 miliónov EUR. Chovatelia väčšiny hospodárskych zvierat nebudú musieť čakať na kompenzáciu sucha niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti, ale schválenú štátnu pomoc v objeme 50 miliónov EUR vyplatí agentúra už tento rok. Zároveň je pripravená na administrovanie nových výziev, ktoré MPRV SR do konca roka pripravilo a vyhlási.

„Ozdravné procesy, ktorými prešla naša PPA monitoruje ministerstvo, nezávislý audítor a európska komisia. Všetci zhodne potvrdili ich úspešné ukončenie. Teraz sa k nim pridal aj Najvyšší kontrolný úrad, čo pre mňa znamená, že už nikto nemôže spochybniť smerovanie platobnej agentúry. To, že do budúcna bude PPA monitorovaná najvyššou kontrolnou autoritou na Slovensku je dobrá správa pre poľnohospodárov a náš vidiek“, uzatvára analýzu správy NKÚ o nálezoch v PPA za obdobie 2016-2020 minister Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood