Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prvé zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4+4 pod záštitou SK V4 PRES v Pezinku

07-10-2022

Príprava na implementáciu nového konceptu uhlíkového poľnohospodárstva, predstavená legislatíva EÚ k znižovaniu množstva používania a závislosti na pesticídoch, aktuálna situácia na poľnohospodárskych trhoch v kontexte vojnového konfliktu na Ukrajine a činnosť Iniciatívy BIOEAST, boli hlavnými témami prvej dvojdňovej konferencie ministrov poľnohospodárstva V4, vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska, ktoré sa uskutočnilo aj za účasti komisára EÚ pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowskeho.

Stretnutie agroministrov v Pezinku bolo prvým z dvoch ministerských podujatí pod záštitou slovenského predsedníctva, ktoré od 1. júla 2022 predsedá zoskupeniu krajín V4 (od 1. júla 2023 prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Česká republika).

Prvé stretnutie ministrov pod záštitou SK V4 PRES viedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. V diskusii k uhlíkovému poľnohospodárstvu, ako jednej z hlavných tém stretnutia, delegácie zhodne poukázali na to, že hoci je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do r. 2050 ambicióznym cieľom, koncept uhlíkového poľnohospodárstva má potenciál prispieť k jeho napĺňaniu. Nesmieme však zabúdať na to, že hlavnou úlohou poľnohospodárstva je produkcia dostatku potravín. Pri uplatňovaní nového konceptu bude veľmi dôležité zabezpečiť pre farmárov dostatočnú motiváciu a rovnako zamedziť vzniku nadbytočnej administratívnej a technickej záťaže. Ako uviedol aj minister S. Vlčan: ,,v súvislosti s implementáciou nového konceptu môžu byť jednou z veľkých bariér najmä vysoké náklady na zavádzanie nových opatrení, monitorovanie a overovanie záchytov uhlíka v pôde, a tiež poradenské služby. Osobitným problémom Slovenska je aj veľká  fragmentácia vlastníctva pôdy“. Jednotný postoj prítomných delegácií potvrdilo aj prijatie spoločnej deklarácie ministrov V4+4 k výzvam a príležitostiam v súvislosti s aktuálnymi iniciatívami v spojitosti s uhlíkovým poľnohospodárstvom v závere konferencie.

V otázke pripravovanej legislatívy k trvalo udržateľnému využívaniu pesticídov sa prítomné členské štáty zhodli, že napĺňanie cieľa znižovania používania pesticídov vo všeobecnosti vnímajú pozitívne, zároveň však  zdôraznili, že nový právny rámec musí rešpektovať princípy subsidiarity a rozličné východiskové pozície členských štátov. „Z nášho pohľadu je zásadné, aby metodický dokument prihliadal na rôznu intenzitu používania prípravkov v členských štátoch,“ uviedol minister Vlčan. Komisár Wojciechowski vyjadril pochopenie pre obavy prítomných krajín a za Komisiu prisľúbil hľadanie spravodlivého riešenia v tejto problematike.

V kontexte aktuálnej situácie na poľnohospodárskych trhoch v spojitosti s prebiehajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine, delegácie uvítali aktívny prístup Komisie a prijatý súbor opatrení. Silnejúca energetická kríza si však vyžaduje aj ďalšie dodatočné riešenia. Agroministri sa taktiež zhodli v názore, že prioritou je zabezpečenie kontinuity potravinového reťazca a dostupnosť potravín za primerané ceny. Ako uviedol aj minister S. Vlčan, dôležité bude taktiež zamedziť špekuláciám zo strany distribučných spoločností energií a plynu a ochrániť tak našich prvovýrobcov a spracovateľov, pre ktorých sú praktiky týchto spoločností často až likvidačné.

V závere rokovania informoval minister prítomné delegácie o činnosti Iniciatívy BIOEAST, zdôrazňujúc význam činnosti Iniciatívy, ktorá prispieva k lepšiemu zapojeniu regiónu strednej a východnej Európy do európskych výskumných projektov a k rozvoju biohospodárstva v regióne.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood