Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Dialóg o pôde a vode intenzívne pokračuje

11-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristupuje k riešeniu otázky sucha koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom a degradáciou pôdy. Na druhé kolo Dialógu o vode a pôde prizvalo aj zástupcov z iných rezortov.

Dnešný Dialóg o vode a pôde je ďalším zo série stretnutí, cieľom ktorých je rozvíjanie spolupráce pri efektívnom manažmente  vody a pôdy, smerujúcom k zmierňovaniu  následkov zmeny klímy akými sú: vysoké teploty, sucho a prírodné požiare, prívalové dažde a povodne, znižovanie zásob podzemných vôd, erózia pôdy atď.

Kompenzácia škôd spôsobených suchom alebo povodňami vinou zmeny klímy je jednorazové riešenie. MPRV SR sa snaží presadzovať preventívne opatrenia, to znamená, aby ku škodám v budúcnosti  nedochádzalo alebo len v minimálnom rozsahu.  Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč, ktorý zastrešuje agendu vodozádržných a protieróznych opatrení v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, predstavil zástupcom organizácií, združení, akademickej obce a ďalším odborníkom zo sektora vodného hospodárstva koncept Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny, uplatnenie ktorého by mali zabezpečovať realizačné nástroje:  Klimatický fond  pre pôdu, Informačný a monitorovací systém Pôda a Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka. Dobrou správou je, že legislatívny zámer na vypracovanie návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu bol 11. augusta 2022 predložený do pripomienkového konania.

Dialógu sa zúčastnilo spolu približne päťdesiat odborníkov prezenčne i online. Z diskusie vyplynulo, že manažment integrovanej krajiny je výzvou, ktorou je nevyhnutné zaoberať  sa odborne a celospoločensky. Vyžaduje prístupy týkajúce sa nie len pôdy, ale i dažďovej, povrchovej a podzemnej vody, hydrologickej bilancie určenia priorizácie  užívania vody,  poľnohospodárskej činnosti, manažmentu sedimentov, využívania odpadových vôd alebo zastavanosti krajiny. 

Dialóg bude pokračovať pozvaním zástupcov ministerstiev a členov tripartity. „Pre dosahovanie komplexných cieľov a synergických efektov klimatickej akcie na pôde a v krajine pri znižovaní rizík sucha a povodní, je kľúčová medzirezortná a interdisciplinárna spolupráca, ktorá umožní nákladovo efektívne a ekosystémovo účinné riešenia so širokou mierou participácie miestnych aktérov,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR M. Kováč.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood