Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Poľnohospodári a potravinári majú posledný deň na nahlásenie zásob komodít

10-08-2022

Dnes uplynie termín na nahlásenie skladových zásob základných komodít. V aktuálnych podmienkach mimoriadnej situácie si majú poľnohospodári a potravinári plniť túto oznamovaciu povinnosť vždy k 10. dňu kalendárneho mesiaca.

Stav skladových zásob komodít nahlasujú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR): https://forms.office.com/r/tvM5Tmjwra.

Na základe nahlásených objemov bude mať agrorezort prehľad o tom, aké množstvá základných obilnín a olejnín sa v skladoch na Slovensku nachádzajú. V prípade, že by došlo k situácii vedúcej k potenciálnemu ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, MPRV SR bude môcť na základe zozbieraných dát podniknúť ďalšie kroky, napr. iniciovať výkup komodít pre Správu štátnych hmotných rezerv SR.

Ohlasovacia povinnosť sa počas trvania mimoriadnej situácie (a tiež výnimočného a núdzového stavu) týka aj vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít nad 400 ton. Plánovaný export je potrebné prostredníctvom elektronického formulára nahlásiť do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom má byť komodita vyvezená: https://forms.office.com/r/Mi8FvVd9p2.

Na základe tohto oznámenia rezort posúdi, či vývozom komodity neklesnú na Slovensku jej skladové zásoby pod kritickú hodnotu.

Zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob nevyhnutných na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu určuje Vyhláška č. 258/2022 Z. z.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood