Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie pre žiadateľov pripravovanej výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91

18-01-2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) má v indikatívnom harmonograme výziev a vyzvaní pre rok 2022 verzia 2 (link: https://www.mpsr.sk/indikativny-harmonogram-vyziev) naplánované vyhlásenie výzvy zameranej na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť pre oblasť špecifického cieľa 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, ktorej jednou z podmienok poskytnutia príspevku je mať vypracovaný transformačný plán v súlade s návodom na jeho vypracovanie zverejnenom na webovej stránke ministerstva v bode 4 (https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve), ktorý posudzuje ministerstvo vecne príslušným útvarom (Inštitút zdravotných analýz - IZA).

Oprávnení žiadatelia môžu transformačný plánu zasielať na posúdenie na MZ SR ešte pred vyhlásením výzvy a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok na adresu:

listinne:

MZ SR
Inštitút zdravotných analýz
Limbová 2
837 52 Bratislava

alebo

elektronicky: elektronická schránka MZ SR na ústrednom portáli verejnej správy
s označením „Transformačný plán na posúdenie“.

Posúdenie/vyjadrenie spolu so schváleným transformačným plánom bude povinnou prílohou k predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so znením podmienky poskytnutia príspevku, podľa ktorej je oprávneným žiadateľom iba subjekt, ktorý má schválený transformačný plán. Transformačný plán je vyhodnocovaný a schvaľovaný vecne príslušným útvarom MZ SR. Podmienka bude považovaná za splnenú ak žiadateľ predloží samotný dokument.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood