Facebook Statistics

Aktuality

Uzavreté výzvy podľa oblastí

28-07-2020

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CESTY

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

CYKLOTRASY

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

VODOVODY A KANALIZÁCIE

ZDRAVOTNÍCTVO

CIZS

NEMOCNICE

KULTÚRA

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

CLLD

CHOD MAS

Implementácia stratégií MAS

SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

TECHNICKÁ POMOC

JASLE


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood