Facebook Statistics

Aktuality

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja

08-04-2020

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v súlade s oznamom č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2019-44 (ďalej len „výzva“) pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja zverejnenom dňa 03.03.2020 na webovom sídle ministerstva https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=15143uzavrelo výzvu na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja dňa 07. apríla 2020. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené RIÚS. Žiadatelia o NFP, ktorých miesto realizácie projektu sa nenachádza vo vyššie uvedených RIÚS, sú naďalej oprávnení predkladať žiadosti o NFP v rámci predmetnej výzvy.