Aktuality

Podklad pre konzultácie

05-03-2020

k Návrhu  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007  Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)