Facebook Statistics

Aktuality

Nariadenie vlády SR č. 497/2019 Z. z.

16-01-2020

Dňa 18. decembra 2019 bolo vládou SR schválené nariadenia vlády SR č.  497/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky  75/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2020.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood