Facebook Statistics

Aktuality

Výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert" pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA

23-12-2019

Spoločný technický sekretariát programu ENI CBC HU-SK-RO-UA (ďalej len „program") vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Branch Office Expert", pričom cieľom je nájsť kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude zodpovedný za chod Infobodu pre program v Prešovskom samosprávnom kraji. Miesto výkonu práce je Prešov. Potenciálni záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. januára 2020.

Výzva je určená pre záujemcov, ktorí majú primerané skúsenosti a znalosti v oblasti cezhraničnej spolupráce, regionálneho rozvoja, tematických cieľov a priorít programu, ako aj špecifík hraníc medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou. Vybraný uchádzač bude podporovať implementáciu programu na území Prešovského samosprávneho kraja, a bude sa tiež podieľať na informačných aktivitách programu v danom regióne. Podmienky pre záujemcov, výberové kritériá, podrobný opis pracovnej pozície, ako aj ďalšie potrebné informácie sú dostupné v priloženom dokumente, a rovnako aj na webovej stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/call-for-application-for-branch-office-experts-in-presov.

Dátum vyhlásenia: 18.12.2019

Dátum uzavretia: 16.1.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood