Facebook Statistics

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného prostriedku č. HUSKROUA/1901

18-11-2019

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020, vyhlásilo 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného prostriedku s predbežnou alokáciou prostriedkov EÚ vo výške 17,3 milióna EUR. Výzva je otvorená pre projekty v rámci programových priorít 3.1, 6.1, 7.1, 8.1 a 8.2. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13. februára 2020 o 14:00 SEČ. 

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku musia byť predložené online prostredníctvom aplikačného modulu IMIS 2014 – 2020. Podrobné pokyny na vyplnenie online žiadosti nájdete v používateľskej príručke aplikačného modulu IMIS 2014-2020, zverejnenej na webovej stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals. Podrobnejšie informácie k výzve, ako aj prílohy výzvy je možné rovnako nájsť na uvedenej webovej stránke.

Spoločný technický sekretariát v priebehu najbližších týždňov zorganizuje v oprávnenej oblasti informačné dni programu pre potenciálnych záujemcov o uvedenú výzvu.

Kód výzvy: HUSKROUA/1901

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 14.11.2019

Dátum uzavretia: 13.2.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood