Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Aktuality

Upozornenie na povinnosť prijímateľov aktualizovať údaje v ITMS2014+

14-11-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) žiada prijímateľov, aby v zmysle znenia „Príručky k procesu verejného obstarávania, zadávanie zákaziek od 18.04.2016 Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5, verzia 3.1.“ , „Príručky pre prijímateľa  integrovaný operačný program 2014 – 2020 verzia: 4.1.“ , „Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 3.1“ a  ostatných programových dokumentov IROP predložili za účelom najmä zefektívnenia kontrol verejných obstarávaní kompletnú aktualizovanú dokumentáciu z verejných obstarávaní cez ITMS2014+.