Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Aktuality

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 5.0“

30-05-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zverejnilo na svojom webovom sídle www.mpsr.sk zmenu strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 5.0“ Zmena je prístupná aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 5.0“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 30.05.2019) na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
odbor riadenia programov regionálneho rozvoja
oddelenie programovania
Račianska 153/A
P.O.BOX 1
830 03  Bratislava 33

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor riadenia programov regionálneho rozvoja, oddelenie programovania, tel.: 02 58 317 114, email: irop@land.gov.sk.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)