Aktuality

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 35/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1

20-02-2019

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 14.2.2019 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1  ( http://www.apa.sk/podopatrenie-1-1 ) zverejnila Výzvu č. 35/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie  1 –   Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 –  Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Upozorňujeme žiadateľov, že oprávnení sú v tomto prípade len žiadatelia so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 3/2018 vyhlásenej dňa 18.5.2018 (pozri Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy 3/2018)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)