Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania

08-11-2018

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu 1 člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktoré sa konalo 07. novembra 2018.

Na výberové konanie boli pozvaní a zúčastnili sa ho obaja prihlásení uchádzači – Ing. Anton Valiček a Ing. Peter Kicko. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  schopnosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov výberová komisia určila poradie uchádzačov:

  1. Ing. Peter Kicko, splnil predpoklady, kritériá a požiadavky zverejnené vo vyhlásení výberového konania a v celkovom hodnotení dosiahol spolu 125 bodov (za ústnu časť).
  2. Ing. Anton Valiček, splnil predpoklady, kritériá a požiadavky zverejnené vo vyhlásení výberového konania a v celkovom hodnotení dosiahol spolu 30 bodov (za ústnu časť).

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Petra Kicka do funkcie člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood