Aktuality

Nový zákon o poľovníctve zakáže poľovníkom zastreliť označeného psa

31-10-2018

Do medzirezortného pripomienkového konania sme dali nový zákon o poľovníctve. Vzhľadom na nevyhnutnosť množstva zmien starého zákona spred takmer 10 rokov, nový zákon reaguje, pokrýva a aktualizuje všetky dôležité oblasti. Zakazuje napríklad v lese svojvoľne strieľať označených psov, zvyšuje kompetencie poľovníckych hospodárov, dáva možnosť majiteľom pozemkov a okresným úradom požiadať o odloženie lovu na pozemku a odbremeňuje poľovníkov od zaťažujúcej byrokracie.

  • MPRV SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o poľovníctve
  • Úplný zákaz strieľania označených psov v lese pod hrozbou pokuty a zákazu poľovnej činnosti
  • Transparentný proces zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
  • Menej byrokracie a povinných poplatkov pre poľovníkov

„V systéme poľovníctva po takmer dekáde nastavujeme poriadok, rovnováhu a transparentnosť. Pri tvorbe zákona sme sa venovali riešeniu problémov priamo z terénu, ktoré sa ukázali pri uplatňovaní starého zákona. Rokovali sme so všetkými zainteresovanými stranami, odbornými skupinami a verejnosťou. Táto mravenčia práca však stála za to a výsledkom je kvalitný návrh moderného zákona o poľovníctve,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Zákon upravuje starostlivosť o zver, zlepšovanie jej životných podmienok, ochranu zveri a poľovníctva, zmeny a užívanie poľovných revírov, poľovné hospodárenie, podmienky lovu, upravuje postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri, podmienky lovu a zužitkovanie zveri, a taktiež vymedzuje pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Zavádza nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže a poľovníckych hospodárov.

Poľovnícky zákon prichádza aj s prelomovou novinkou, zakazuje poľovníkom strieľať voľne pobehujúcich označených psov. „Reagujeme na aktuálny stav, kedy dochádza k zastreleniu psa, ktorý má majiteľa a následne to vrhá negatívne svetlo na poľovníkov, ktorí robia obrovské množstvo veľmi dôležitej práce. Návrhom zákona nastavujeme jasné pravidlá i povinnosti, poľovníkov, ale i majiteľov. Tí si budú musieť psy pri prechádzke lesom riadne označiť a držať vo vzdialenostnom limite. Nebudú však musieť mať obavy, že ich psíka v neočakávanej situácii poľovník zastrelí,“ vysvetlila Gabriela Matečná. Ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich označených psov a mačiek v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíra alebo držiteľom poľovného lístka, môže vlastník požadovať náhradu škody. Za usmrtenie psa budú hroziť sankcie až do 3 000 eur a zákaz poľovnej činnosti na tri roky. Zákon však zároveň v zmysle ochrany zvieraťa nariaďuje vlastníkom držať psa do vzdialenosti 50 m od seba.

Ministerstvo pôdohospodárstva pri tvorbe zákona vypočulo poľnohospodárov a sprísnilo podmienky pre poľovníkov tak, aby sa limitovali škody na poľnohospodárskych pozemkoch spôsobované zverou. Vyhovelo i poľovníkom, poľovný lístok sa už bude udeľovať natrvalo. Zabráni sa tak byrokracii a poplatkom pri doteraz povinnom obnovovaní platnosti lístka po piatich rokoch.

„Do novely sme zapracovali aj požiadavky verejnosti týkajúce sa zabezpečenia bezpečnosti počas lovu. Vlastníci pozemkov budú môcť v odôvodnených prípadoch, napríklad v čase detského tábora počas letných  prázdnin, požiadať o odloženie lovu na svojom pozemku,“ priblížil Peter Kicko, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Nový zákon taktiež umožňuje okresným úradom vyhlásiť zónu so zákazom lovu, napríklad v čase výchovy a kladenia mláďat.  

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov bude transparentnejšie. „O všetkom budú rozhodovať práve oni a to demokraticky podľa veľkosti pozemku. Štátni správcovia budú mať povinnosť sa rokovaní zúčastniť a dohliadať na ich priebeh,“ vysvetlil Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu MPRV SR. Návrh zákona zároveň stransparentňuje a zjednocuje postupy okresných úradov. Odstránia sa tak často dlhodobo prebiehajúce súdne spory. Upravujú a riadne sa definujú zmeny hraníc pozemkov, register užívateľov, zverejnenie registrov užívateľov a poľovných revírov, práva a povinnosti poľovníckej stráže, poľovníckych organizácií a poľovníckych hospodárov. Taktiež sa zvýšia kompetencie poľovníckych hospodárov, ktorí nebudú môcť byť bezdôvodne odvolaní na návrh užívateľa poľovného revíru. Taktiež prestane byť spoplatnený mimoriadny lov, napr. v prípade nájdenia zranenej srnky na ceste.

V rámci zachovania genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov zveri pre strednú Európu pribudne aj zavádzanie chránených poľovných oblastí, kde sa bude dať poľovať len s doprovodom. Návrh zákona pokrýva aj zoptimalizovanie početnosti premnoženej zveri v mestách, na cestách, poľnohospodárskych pozemkoch či v lesníctve, vrátane chránených území, kde zver poškodzuje mladé porasty.

Poľovníctvo na Slovensku v číslach

4,45 mil. ha poľovných pozemkov

1 880 poľovných revírov                                                                                     

2 366 ha priemerná výmera revíru

60 000 držiteľov poľovníckych lístkov