Facebook Statistics

Aktuality

Usmernenie č.1 SO pre IROP- zmenové konanie

31-07-2018

„Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 oznamuje, že vydalo usmernenie k zmenovému konaniu. Usmernenie špecifikuje podmienky a pravidlá, podľa ktorých SO pre IROP posudzuje a schvaľuje zmeny v rozpočte oprávnených výdavkov projektu v nadväznosti na zmenu vecného plnenia. Takáto zmena v rozpočte projektu – odchýlka v rozpočte oprávnených výdavkov projektu je považovaná za významnejšiu zmenu projektu.

Metodickým usmernením nie sú dotknuté žiadne ustanovenia k zmenovému konaniu upravené metodickým pokynom CKO č. 26 k postupom zmenového konania  a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu, zmluvou o poskytnutí NFP a príručky pre prijímateľa, IROP 2014 – 2020 (špecifický cieľ 2.1.2 a 2.1.3) v platnom znení. 

Bližšie informácie Vám poskytnú projektoví manažéri na SO pre IROP.“Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood