Aktuality

Mestské aglomerácie budú vo svete vytvárať na lesy čoraz väčší tlak

11-05-2018

Ministri pôdohospodárstiev krajín z celého sveta rokovali o lesoch a ich prínose pre plnenie rozvojových cieľov Organizácie spojených národov (OSN), tzv. Agendy 2030, v rámci Fóra OSN o lesoch. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR okrem toho otvorila aj špeciálne podujatie pod názvom „Lesy a udržateľné mestá v Európe – príspevok lesov udržateľného lesného hospodárenia k udržateľnému žitiu a blahobytu európskych miest“.

  • OSN sa zaoberá lesmi a ich trvalou udržateľnosťou
  • Do roku 2050 bude 70% svetovej populácie žiť v mestách, tlak na lesy bude stúpať
  • Slovensko sa uchádza o vysoký post vo Fóre OSN o lesoch

„Potrebujeme lesy, ktoré sú multifunkčné, odolné a poskytujú širokú škálu ekosystémových služieb v prospech celej spoločnosti. Naplnenie tohto cieľa sa stáva čoraz väčšou výzvou kvôli globálnym megatrendom, ako je rast populácie spojený s neudržateľnou spotrebou a využívaním prírodných zdrojov, ktorý ide „ruka v ruke“ s dlhodobými dopadmi zmeny klímy. Ich vplyvy vyvíjajú na lesy ešte väčší tlak, ako tomu bolo v minulosti. V priebehu posledných desaťročí sme vo svete zažili viacero mimoriadnych klimatických udalostí, ktorých výskyt je čoraz častejší a ich výsledkom boli rozsiahle škody na lesoch,“ uviedla v New Yorku podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná.

Ministri sa na rokovaní zhodli na potrebe adaptačných opatrení v lesoch, ktorých cieľom musí byť prispôsobenie lesov zmene klímy a jej vplyvom. Viaceré krajiny pritom zaznamenávajú nové megatrendy. Jedným z nich je urbanizácia - podľa predpovedí bude do roku 2050 žiť v mestách takmer 70% svetovej populácie. Mestské spoločnosti sa pritom síce snažia o ochranu prírody, vyžadujú prísnejšiu ochranu rastúcich stromov a ochranu lesov. Avšak na druhej strane spotrebovávajú čoraz viac výrobkov a to aj z dreva, ktoré musí byť niekde dopestované. Ich vnímanie dreva ako obnoviteľného zdroja trvalo udržateľných materiálov pritom často absentuje. Zároveň stále zvyšujúca sa spotreba, konzum, ale i plytvanie mestských populácií kladie čoraz väčšie tlaky na produkciu potravín, čo vytvára ďalší tlak na lesné plochy a odlesňovanie. To nakoniec často spôsobuje degradáciu pôdy, eróziu a dezertifikáciu.

Slovenská republika je aktuálne v rámci tematiky lesov a starostlivosti o ne v pozícii európskeho lídra, keďže predsedá regionálnemu politickému procesu na vysokej úrovni o lesoch v Európe tzv. FOREST EUROPE. Aktuálne sa uchádza o vysoký post v tejto oblasti aj na úrovni OSN. „Slovensko má v oblasti lesného manažmentu nielen v Európe, ale aj vo svete výborné meno. A to vďaka vedeniu FOREST EUROPE, ale aj nášmu predsedníctvu a maltskému predsedníctvu v Rade EÚ, v ktorom si Malta našich expertov na pol roka požičala. Verím, že sa nám preto podarí presvedčiť členské štáty OSN, že skúsenosti našich odborníkov v lesníctve budú pre svet prínosom,“ uviedla Gabriela Matečná.