Facebook Statistics

Aktuality

Reakcia: Predstaviteľky SaS boli zneužité na ovplyvnenie súdneho konania

09-04-2018

Lucia Ďuriš Nicholsonová a Jarmila Halgašová zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) poskytujú verejnosti zámerne skresľujúce informácie. Máme tiež dôvodné podozrenie, že vzhľadom na to, že pán Béreš je aktuálne v súdnom spore so SPF, zneužil poslankyne SaS na ovplyvnenie súdneho konania.

Podľa informácií SPF Juraj Béreš si ako nájomca Slovenský pozemkový fond (SPF) dlhodobo neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas. Opakovane neuhrádzal nájomné v termíne splatnosti faktúr, nereagoval na písomnosti fondu, zároveň dendrologický posudok vypracovaný znalcom v roku 2014, jasne potvrdil, že sady, ktoré mal od SPF prenajaté 10 rokov neobhospodaroval. Zároveň na p. Béreša podali starostovia viacerých obcí podnety o zlé zaobchádzanie s prenajatou pôdou a neplnení si daňových povinností voči obciam. Okresný úrad po prešetrení zároveň skonštatoval, že došlo k hrubému porušeniu zákona o ochrane poľnohospodárskeho fondu zo strany p. Béreša.

Preto mu prednostné právo na prenájom nevzniklo. Preverenie možnosti zrušenia nájomných zmlúv p. Béreša riaditeľom regionálneho odboru SPF Michalovce, prostredníctvom právneho odboru SPF, súviselo s neplatením daní z pozemkov obciam. Čo však nie je zákonný dôvod na výpoveď. Zákonné dôvody, pre ktoré boli vypovedané zmluvy pánovi Bérešovi sú uvedené v odseku vyššie.

Predstaviteľky SaS opäť a znova preukázali absolútnu neznalosť zákonov - obce nie sú oprávnené preukazovať ani potvrdzovať obhospodarovanie pôdy a nie sú na to ani odborne ani technicky spôsobilé. Inštitúcie na to oprávnené sú výhradne Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP) a Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) a Okresné úrady odbory pozemkové a lesné.

Nekomunikovanie s úradnou inštitúciou, rovnako ako napríklad v prípade nepodania daňového priznania neospravedlňuje porušovanie zákonov. Za Juraja Béreša totiž mohli komunikovať, či už jeho rodinní príslušníci (na tlačovej konferencii spomínal, že mal syna priamo v Prahe) alebo iné osoby na to oprávnené.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood