Facebook Statistics
Značka Kvality

Podpory - Výzvy

Národné podpory
Ide o podpory poskytované formou dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011 – 100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.(viac)
Aktuálne výzvy!

Štátna pomoc
Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.
Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako (viac):

  1. Štátna pomoc - každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu.
  2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis) - ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva.

Aktuálne výzvy!

Priame podpory
Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory (priame platby a vybrané opatrenia programu rozvoja vidieka), ktoré sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, prechodné vnútroštátne platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR. (viac)
Aktuálne výzvy!
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV 2014 – 2020) sa zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia, podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
Globálnym cieľom OPRH je Podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel SRP.
Aktuálne výzvy!

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.
Aktuálne výzvy!

Programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020
Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicu.


Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Program zameraný na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ochranu prírody a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a kofinancované čiastočne SR. (viac)
Aktuálne výzvy!

Operačný program Rybné hospodárstvo 2007 - 2013
Operačný program je spolufinancovaný zo Spoločnej politiky rybolovu cez Európsky fond pre rybné hospodárstvo. Podpory sú svojim charakterom investičné. Na predkladanie projektov sú vyhlasované výzvy. (viac)
Aktuálne výzvy!

Regionálny operačný program
Hlavným cieľom operačného programu je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch. Projekty predkladané na základe výziev sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Financovanie projektov v rámci ROP sa uskutočňuje formou poskytovania nenávratného finančného príspevku, ktorého maximálna výška predstavuje 95 % celkových schválených oprávnených nákladov na projekt. (viac)
Aktuálne výzvy!

Operačný program Bratislavský kraj
Globálnym cieľom operačného programu je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Jednou z priorít Operačného programu je aj možnosť rozvoja informatizácie spoločnosti na území Bratislavského samosprávneho kraja. (viac)
Aktuálne výzvy!
Programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013
V rokoch 2007-2013 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce - 4 na vnútornej hranici a 1 na vonkajšej. Ich cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regiónov.(viac)
Dotácie v rámci Spoločnej organizacie trhu
V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je možné poskytovať podpory v oblasti spoločnej organizácie trhu čiže podpory pre trhové opatrenia: organizáciu trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami a podporu exportu. Ide o podpory europské s čiastočným spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR. (viac)

7. Rámcový program Európskej únie pre vedu a výskum
WoodWisdom-Net+ je nadnárodný výskumný projekt, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2012 a je spolufinancovaný prostredníctvom 7. Rámcového programu Európskej únie pre vedu a výskum – nástroja ERA-NET+.(viac)
Aktuálne výzvy!

Horizont 2020
ERA-NET SusAn (Európsky výskumný priestor pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie) je nadnárodný projekt, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2015. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom rámcového výskumného a inovačného grantového programu EÚ Horizont 2020 - nástroj ERANET Cofund.(viac)
Aktuálne výzvy!
 

Horizont Európa
Jedným z hlavných implementačných nástrojov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe v programovom období 2021-2027 sú výskumno-inovačné partnerstvá, ktorých cieľom je zamerať sa na riešenia súčasných výziev a problémov v rôznych oblastiach. Ide o dlhodobé projekty plánované na 7-10 rokov. V roku 2023 EK spustila výzvu na 4 partnerstvá v oblasti agroekológie, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, potravinových systémov a poľnohospodárskych dát. Prvé tri začínajú v roku 2024, partnerstvo zamerané na dáta v roku 2025. MPRV SR (viac)
Aktuálne výzvy!

Dobiehajúce a ukončené dotácie
Podstránka je venovaná ukončeným príp. v najbližšom období ukončeným podporám.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood