Facebook Statistics

Sekcia poľnohospodárstva

Signalizačná správa ÚKSÚP-u na 2. 2. 2007

30-01-2007

Klimatické podmienky, ktoré prevládali nad naším územím v prvej a druhej dekáde januára, vytvárali podmienky na pokračovanie vegetácie, ale vývoj nepokračoval. Podľa pozorovaní inšpektorov ochrany rastlín v porastoch ozimnej pšenice bol zaznamenaný výskyt múčnatky trávovej v slabej intenzite. Tento stav bol zaznamenaný už v novembri, keď v celej oblasti boli vytvorené optimálne podmienky. Choroba v prípade silného prepuknutia môže spôsobiť straty na úrode až 25%. Pre šírenie choroby je potrebné, aby došlo k striedaniu daždivého a hmlistého počasia so suchým. Priebeh počasia v tretej dekáde pozastavil šírenie choroby. V porastoch bolo zaznamenané fyziologické poškodenie ozimnej pšenice. Zo živočíšnych škodcov boli zistené vajíčka vošiek.

Na ozimnom jačmeni bol zistená väčšia škála chorôb. Podľa zistenia inšpektorov ochrany rastlín bol zaznamenaný výskyt rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa. Ide o chorobu, ktorá prezimuje mycéliom v liste jačmeňa alebo v pôde na rastlinných zvyškoch. Pre šírenie choroby je potrebná teplota od 15 do 18°C a relatívna vlhkosť vzduchu nad 95%. V súčasnosti je šírenie choroby pozastavené, ale je na poľnohospodárovi, aby chorobu sledoval na tých plochách, kde už bol výskyt zistený. V porastoch bola ďalej zaznamenaná múčnatka trávová, v slabej intenzite bola registrovaná aj hnedá škvrnitosť jačmeňa. Teploty, ktoré sú v tretej dekáde, neumožňujú šírenie choroby. Výskyt choroby pri teplotách 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 95% môže zapríčiniť pokles úrody až o 40%.

ozimnej repke bol v 1. a 2. januárovej dekáde zaznamenaný výskyt choroby – fómové černanie stoniek. Ide o chorobu, ktorej zdrojom infekcie na jeseň sú plodnice nachádzajúce sa v pôde alebo infikované osivo, ale aj nálet spór z pozberových zvyškov. Pre šírenie infekcie je potrebná vysoká relatívna vlhkosť a nízke teploty. Na porastoch, kde bola zistená prítomnosť choroby, je potrebné urobiť skorú jarnú aplikáciu fungicídov. Zo škodcov boli zistené vajíčka vošiek.

oziminách bola zistená aj prítomnosť hraboša poľného. Pozornosť venujeme uvedenému škodcovi aj v krmovinách. Silné výskyty škodcu vo VRK hlásia z oblasti Hlohovca.

Na ovocných stromoch bola zistená prítomnosť méry jabloňovej, roztočca jabloňového a vlnovníka jabloňového. Ošetrovanie je aktuálne v predjarí po období mrazov.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood