Facebook Statistics
Značka Kvality

Semináre „Aktuálne rastlinolekárske riziká“

12-06-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zorganizovalo tri regionálne semináre zamerané na aktuálne rastlinolekárske riziká.

Dňa 23. 5. 2017 sa seminár konal na Agroinštitúte š.p. v Nitre, dňa 24. 5. 2017 na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a dňa 25. 5. 2017 na Technickej univerzite vo Zvolene.

Cieľom seminárov bolo upozorniť odbornú a laickú verejnosť na možné šírenie škodlivých organizmov rastlín, ktoré sa vďaka globalizácii obchodu a klimatickým zmenám v Slovenskej republike môžu vyskytnúť.

Zabezpečenie objektívnej informovanosti verejnosti Slovenskej republike ukladá nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín. Objektívna verejná informovanosť je najlepšou prevenciou pred zavlečením a rozšírením škodcov a chorôb rastlín, ktorí vzhľadom na svoju bionómiu, môžu mať vážne ekonomické, ekologické ale aj sociálne dopady aj v Slovenskej republike.

Semináre boli špeciálne zamerané najmä na riziká a dopady možného zavlečenia a  rozšírenia baktérie Xylella fastidiosa. Účastníci seminárov boli tiež upozornení aj na ostatných nebezpečných karanténnych škodcov drevín a dreva, ktorí sa najmä obchodnými cestami môžu zavliecť na Slovensko.

Eradikácia škodcov, ktorí boli počas seminárov podrobne prezentovaní odbornými pracovníkmi ÚKSÚPu, by vyžadovala okrem iného aj nemalé finančné náklady.

Momentálne najvýznamnejším karanténnym škodlivým organizmom je baktéria Xylella fastidiosa, ktorá má široký okruh hostiteľských rastlín (v súčasnosti sa uvádza viac ako  200 hostiteľov) patriacich do rôznych rastlinných čeľadí. Jedinou praktickou metódou ochrany a zabráneniu šírenia tohto škodlivého organizmu je vykonanie karanténnych opatrení, čo znamená predovšetkým identifikáciu ohnísk výskytu ochorenia a následné zabránenie jeho šíreniu. Napadnuté rastliny v okruhu 100 m od ohniska nákazy je potrebné zlikvidovať spálením. V prípade podozrenia na výskyt baktérie Xylella fastidiosa je potrebné informovať fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

Na stránke Európskej Komisie sú zverejnené aktuálne informácie o ZOZNAME hostiteľských rastlín, zozname vymedzených oblastí na území EÚ a vyhlásenia tretích krajín (Declarations from Third Countries concerning the status of Xylella fastidiosa as required by Decision (EU) 2015/789), že:

  • sú krajiny bez výskytu Xylella fastidiosa podľa článku 16 nariadenia ( Pest free countries according to Article 16);
  • majú oblasti bez výskytu škodcu Xylella fastidiosa podľa článku 17(2) nariadenia (Pest free areas within the country according to Article 17(2));
  • majú miesta produkcie bez výskytu Xylella fastidiosa podľa článku 17(3) (Pest free production places, fulfilling the specific requirements of the Decision according to Article 17(3)).

LEGISLATÍVA EÚ - Xylella fastidiosa

V prílohách - prezentácie zo seminárov, letáky o Xylella fastidiosa

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood