Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v znení Dodatku č. 1

19-02-2018

(podopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

Číslo schémy: DM–5/2018 

Trvanie schémy: 6.3.2018 – 31.12.2020

(dodatok č. 1 je účinný od 25.01.2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood