Facebook Statistics
Značka Kvality

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027) bol predložený na schválenie Európskej komisii 16. 02. 2022. Európska komisia dňa 11. 05. 2022 predložila Slovenskej republike pripomienky k jednotlivým častiam SP SPP 2023 – 2027. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou s cieľom dospieť k dohode o jednotlivých častiach SP SPP 2023 – 2027.

Predložené podmienky oprávnenosti reflektujú na aktuálny stav rokovaní s Európskou komisiou. Zmeny, ktoré boli vykonané ako výsledok rokovania sú označené farebne. MPRV SR bude pravidelne aktualizovať zverejnené informácie.

MPRV SR v súčasnosti pripravuje vnútroštátnu legislatívu pre priame platby.

Upozornenie: Poskytnuté informácie reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027, neprejudikujú finálnu verziu SP SPP 2023 – 2027 a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb.

Oprávnení prijímatelia:

Podpora sa poskytne aktívnemu poľnohospodárovi, na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, pokiaľ spĺňa stanovené podmienky oprávnenosti.

Podmienky oprávnenosti:

 1. výmera poľnohospodárskej plochy je vedená v registri ovocných sadov, ktorú vedie ÚKSÚP;
 2. oprávnená plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha;
 3. súvislá poľnohospodárska plocha, na ktorej prijímateľ pestuje vybrané druhy ovocia dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha;
 4. vybrané druhy ovocia:
  1. bobuľoviny: arónia čiernoplodá, brusnica obyčajná, černice (ostružina černicová), čučoriedky, egreše, maliny (ostružina malinová), rakytník rešetliakový, ríbezle, zemolez kamčatský,
  2. hrušky,
  3. jablká,
  4. kôstkoviny: broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky, višne,
  5. orechy: gaštan jedlý, lieska obyčajná, mandľa obyčajná, orech kráľovský,
  6. ostatné ovocie: baza čierna, jahody, ruža jabĺčkatá;
 5. prijímateľ preukáže, že svoju produkciu odbytoval; odbytovaním sa rozumie dodávanie, priamy predaj ovocia z vlastnej produkcie, ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni, alebo dodávanie ovocia na priame spracovanie prvému spracovateľovi.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood