Facebook Statistics
Značka Kvality

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027) bol predložený na schválenie Európskej komisii 16. 02. 2022. Európska komisia dňa 11. 05. 2022 predložila Slovenskej republike pripomienky k jednotlivým častiam SP SPP 2023 – 2027. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou s cieľom dospieť k dohode o jednotlivých častiach SP SPP 2023 – 2027.

Predložené podmienky oprávnenosti reflektujú na aktuálny stav rokovaní s Európskou komisiou. Zmeny, ktoré boli vykonané ako výsledok rokovania sú označené farebne. MPRV SR bude pravidelne aktualizovať zverejnené informácie.

MPRV SR v súčasnosti pripravuje vnútroštátnu legislatívu pre priame platby.

Upozornenie: Poskytnuté informácie reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027, neprejudikujú finálnu verziu SP SPP 2023 – 2027 a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb.

Oprávnení prijímatelia:

Podpora sa poskytne aktívnemu poľnohospodárovi, na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, pokiaľ spĺňa stanovené podmienky oprávnenosti.

Podmienky oprávnenosti:

  1. oprávnená plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha;
  2. súvislá poľnohospodárska plocha, na ktorej prijímateľ pestuje vybrané druhy bielkovinových plodín dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha;
  3. vybranými druhmi bielkovinových plodín sú: bôb obyčajný pravý, bôb obyčajný konský, cícer baraní, ďatelina egyptská, ďatelina hybridná, ďatelina lúčna, ďatelina perzská, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, fazuľa (fazuľa mesiacovitá, fazuľa ostrolistá, fazuľa šarlátová, fazuľa záhradná (obyčajná)), hrach (hrach siaty kŕmny, hrach siaty pravý stržňový), lucerna siata, lupina biela (vlčí bôb biely), lupina úzkolistá, lupina žltá (vlčí bôb žltý), sója, šošovica jedlá, vika huňatá, vika siata;
  4. poľnohospodárska plocha spĺňa podmienku minimálneho počtu vysiatych/vysadených kusov vybraných druhov bielkovinových plodín na hektár.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood