Facebook Statistics
Značka Kvality

Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 (SP SPP 2023 – 2027) bol predložený na schválenie Európskej komisii 16. 02. 2022. Európska komisia dňa 11. 05. 2022 predložila Slovenskej republike pripomienky k jednotlivým častiam SP SPP 2023 – 2027. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou s cieľom dospieť k dohode o jednotlivých častiach SP SPP 2023 – 2027.

Predložené podmienky oprávnenosti reflektujú na aktuálny stav rokovaní s Európskou komisiou. Zmeny, ktoré boli vykonané ako výsledok rokovania sú označené farebne. MPRV SR bude pravidelne aktualizovať zverejnené informácie.

MPRV SR v súčasnosti pripravuje vnútroštátnu legislatívu pre priame platby.

Upozornenie: Poskytnuté informácie reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027, neprejudikujú finálnu verziu SP SPP 2023 – 2027 a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb.

Oprávnení prijímatelia:

Podpora sa poskytne aktívnemu poľnohospodárovi, ktorý má elektronický prístup do centrálneho registra hospodárskych zvierat a vedie v ňom predpísanú evidenciu riadne a včas a chová oprávnené zvieratá.

Oprávnené zviera:

 1. za potenciálne oprávnené zviera sa považuje:
  1. bahnica, ktorou je samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahní alebo dosiahne vek 12 mesiacov,
  2. baran, ktorým je samec druhu oviec, ktorý dosiahne vek 6 mesiacov,
  3. jarka, ktorou je samica druhu oviec, ktorá dosiahne vek 6 mesiacov,
  4. cap, ktorým je samec druhu kôz, ktorý dosiahne vek 6 mesiacov,
  5. koza, ktorou je samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotí alebo dosiahne vek 12 mesiacov,
  6. kozička, ktorou je samica druhu kôz, ktorá dosiahne vek 6 mesiacov;
 2. ktoré spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií zvierat v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429;
 3. ktorého držiteľom je prijímateľ najmenej v období od 1. júna do 31. júla.

V rámci viazanej podpory príjmu na ovce a kozy sa využije automatický systém žiadostí. Podpora sa poskytne na počet dobytčích jednotiek po uplatnení koeficientu na prepočítanie zvierat na dobytčie jednotky.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood