Facebook Statistics
Značka Kvality

Podmienky oprávnenosti (celofarmová eko-schéma)

Strategický plán SPP 2023 – 2027 bol predložený na schválenie Európskej komisii 16.2.2022. Európska komisia dňa 11.5.2022 predložila Slovenskej republike pripomienky k jednotlivým častiam SP SPP 2023 – 2027. V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania pripomienok a rokovaní s Európskou komisiou s cieľom dospieť k dohode o jednotlivých častiach SP SPP 2023 – 2027.

Predložené podmienky oprávnenosti reflektujú na aktuálny stav rokovaní s Európskou komisiou k 17.8.2022. Zmeny, ktoré boli vykonané ako výsledok rokovania sú označené farebne. Časti podmienok oprávnenosti, ktoré sú v súčasnosti naďalej predmetom rokovaní, sú označené hranatými zátvorkami. MPRV SR bude pravidelne aktualizovať zverejnené podmienky oprávnenosti.

MPRV SR v súčasnosti pripravuje vnútroštátnu legislatívu pre priame platby a usmernenie k problematike eko-schém.

Upozornenie: Poskytnuté informácie reflektujú na aktuálny stav schvaľovania SP SPP 2023 – 2027, neprejudikujú finálnu verziu SP SPP 2023 – 2027 a nezakladajú právny nárok na poskytnutie priamych platieb.

 
Výmera podniku
Podiel TTP + tráv pestovaných na OP
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé plodiny
 
vinice, sady, chmeľnice
rýchlorastúce dreviny
Zlepšenie štruktúry pôdy 1)
Neproduktívne plochy nad rámec GAEC 8 2)
Maximálna výmera parcely 3)
Odložený termín kosenia 4)
Alternatíva odložený termín kosenia + pasenie 5)
Zatrávnenie medziradia 6)
Vhodné ošetrovanie 7)
1.
≤ 10 ha
x
min. 25 %
x
x
min. 3 %
pasenie + min. 3 % odložené kosenie na nepasenej ploche
min. každé druhé medziradie
prevencia expanzívnych druhov
2.
> 10 ha
< 50 %
min. 25 %
1 % mimo CHÚ
50 ha mimo CHÚ
min. 10 %
min. 10 % pasenie + min. 3 % odložené kosenie na nepasenej ploche
min. každé druhé medziradie
prevencia expanzívnych druhov
3,5 % v CHÚ / alternatívne 4 % zatrávnená plocha
20 ha v CHÚ / alternatívne 50 ha + zatrávnená plocha a pasenie
3.
> 10 ha
≥ 50 %
min. 25 %
1 %
50 ha
min. 15 %
min. 10 % pasenie + min. 10 % odložené kosenie na nepasenej ploche
min. každé druhé medziradie
prevencia expanzívnych druhov

Za chránené územie sa považuje chránené vtáčie územie podľa § 26 a územie európskeho významu podľa § 27 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Parcela sa považuje za plochu nachádzajúcu sa v chránenom území, ak sa najmenej 5 % výmery alebo 0,5 ha nachádza v chránenom území

Zlepšenie štruktúry pôdy

na stanovenej výmere:

 1. aplikácia maštaľného hnoja ako hospodárskeho hnojiva (na úrovni minimálne 20 t/ha a maximálne 40 t/ha + do 12 hodín zapracovanie do pôdy)
 2. pestovanie medziplodín zo zoznamu (osiatie do 30.9. + ponechanie na ploche min. 10 týždňov + zákaz hnojív a prípravkov na ochranu rastlín (POR) + po uplynutí obdobia ponechanie na ploche/zapravenie na účely zeleného hnojenia)
 3. aplikácia povoleného alebo certifikovaného kompostu (na stanovenej úrovni + zapracovanie do pôdy)
 4. zapravenie slamy

Neproduktívne plochy a prvky nad rámec GAEC 8

 • vyčlenenie [1 % - otvorený bod] neproduktívnych plôch a prvkov nad rámec GAEC 8 na ploche ornej pôdy mimo chránených území (CHÚ)/ 3,5 % na ploche ornej pôdy v CHÚ
 • oprávnené sú neproduktívne plochy a prvky podliehajúce povinnosti vyčleniť na tento účel stanovené % ornej pôdy podľa GAEC 8 (povinnosť podľa písm. a) bod 1 GAEC 8)
 • oprávnenou neproduktívnou plochou a prvkom je na účely plnenia postupu aj biopás (podľa bodu 3) a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou hektára, na ktorý možno poskytnúť podporu (aj priľahlé k ornej pôde)
 • minimálne 10 % neproduktívnych plôch musí byť súvisle osiatych zmesami pre opeľovače zo zoznamu (biopásy/pôda ležiaca úhorom s porastom/bylinné políčka)
 • plochy osiate zmesami pre opeľovače sa zakladajú do 30.4. a ponechajú sa na ploche najmenej do 30.9.; viacročné plochy osiate zmesami pre opeľovače sa kosia a/alebo mulčujú v termíne od 30.9. príslušného roka do 31.3. nasledujúceho roka
 • pri obhospodarovaní neproduktívnej plochy a prvku je zakázané používať hnojivá a POR, hnojivá je možné aplikovať na ploche pred založením neproduktívnej plochy
 • pri obhospodarovaní pôdy ležiacej úhorom s porastom sú vylúčené akékoľvek agrotechnické zásahy v období od 1.4. do 31.7.
 • pravidlá pre obhospodarovanie neproduktívnych plôch a prvkov stanovené na účely eko-schémy sa uplatňujú na celú výmeru neproduktívnych prvkov a plôch zahrnutých v rámci postupu (GAEC 8 + eko-schéma)
 • je na rozhodnutí poľnohospodára, kde a v akej forme neproduktívne plochy a prvky v rámci podniku vyčlení (po splnení podmienok v bode 3)
 • postup je povinný plniť aj žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje výnimka z GAEC 8

Maximálna výmera parcely

 • súvislá plocha ornej pôdy obhospodarovaná jedným žiadateľom v jednom diele pôdneho bloku (parcela jedného žiadateľa bez ohľadu na počet pestovaných plodín) presahujúca 50 ha mimo CHÚ/20 ha v CHÚ sa rozčlení biopásom v minimálnej šírke 12 m (so stanovenou toleranciou pri minimálnej šírke) tak, aby rozčlenené plochy ornej pôdy nepresahovali výmeru 50 ha mimo CHÚ/20 ha v CHÚ
 • výmera biopásu musí dosahovať minimálne stanovené % z členenej ornej pôdy (so stanovenou toleranciou z výmery biopásu)
 • biopás je založený do 30.4. a tvorený ďatelino-trávnymi, trávovito-bylinnými alebo bylinnými miešankami (alebo čiastočne zmesami pre opeľovače v zmysle bodu 2), resp. čiastočne úhorom s porastom v prvých dvoch rokoch implementácie
 • biopás sa kosí minimálne 1 x a maximálne 2 x ročne, pričom prvú kosbu plochy biopásu za účelom údržby je možné realizovať v termíne najskôr od 23.6., druhú kosbu je možné realizovať najskôr dva mesiace po prvej kosbe (s výnimkou plôch osiatych zmesami pre opeľovače – podmienky podľa bodu 2); povinnosť zabrániť rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnatých burín
 • na ploche biopásu zákaz použitia POR a priemyselných hnojív
 • biopás je možné ponechať na ploche aj viac rokov po sebe, plocha zostáva ornou pôdou
 • biopás sa započíta na účely vytvárania neproduktívnych plôch (bod 2)
 • alternatívne k podmienke zabezpečenia maximálnej výmery 20 ha v CHÚ je možné podmienku splniť zabezpečením maximálnej výmery parcely v CHÚ na úrovni 50 ha (v zmysle vyššie uvedených pravidiel) pri súčasnom zabezpečení, že 4 % ornej pôdy v CHÚ budú osiate ďatelino-trávnymi alebo trávovito-bylinnými miešankami:
  • túto plochu je v stanovenom pastevnom období potrebné udržiavať pasením hovädzieho dobytka, oviec a kôz alebo koní na úrovni min. 0,5 DJ/ha (výnimka pre prvé 2 roky od osevu novo zatrávnených plôch – roky 2023 a 2024)
  • splnenie podmienky pasenia je možné uznať len vo vzťahu k ploche, ktorá zodpovedá min. zaťaženiu
  • v tomto prípade nie je vo vzťahu k predmetnej ploche potrebné vyčleňovať nad rámec GAEC 8 ďalšie neproduktívne prvky a plochy v zmysle bodu 2 (výmera biopásu sa do požadovaných 4 % nezapočíta)
  • počas trvania zahrnutia predmetnej zatrávnenej plochy do eko-schémy neplynie počítanie obdobia relevantného pre premenu ornej pôdy na trvalý trávny porast (TTP)
  • alternatívu nie je možné uplatniť vo vzťahu k plochám zatrávneným na základe záväzkov prijatých v zmysle čl. 70
 • na biopáse je vo vegetačnom období povolený nevyhnutný prejazd poľnohospodárskej techniky na obvyklých miestach
 • výnimka z povinnosti zabezpečiť maximálnu výmeru parcely sa vzťahuje na zavlažovanú plochu ornej pôdy (prenajatá a funkčná závlaha); na zavlažovanú plochu v takom prípade vzťahuje iba povinnosť vyčleniť nad rámec GAEC 8 príslušné % ornej pôdy na neproduktívne plochy a prvky a zároveň povinnosť vyčleniť na dotknutej parcele dodatočné neproduktívne plochy a prvky na úrovni 1 % plochy príslušnej parcely (pôda ležiaca úhorom s porastom/bylinné políčka) 
 • ďalšie výnimky z povinnosti zabezpečiť maximálnu výmeru parcely je možné ustanoviť pre plochy tráv a iných bylinných krmovín
 • odporúča sa zakladať biopás po vrstevnici

Odložený termín kosenia

 • v oblastiach v nadmorskej výške 94-600 m n. m. kosenie v riadnom termíne do 22.6.; kosenie v odloženom termíne od 23.6.
 • v oblastiach v nadmorskej výške nad 601 m n. m. kosenie v riadnom termíne do 31.7.; kosenie v odloženom termíne od 1.8.
 • medzi realizáciou kosenia v prvom termíne a kosenia v odloženom termíne je potrebné dodržať odstup minimálne 30 dní
 • je na rozhodnutí poľnohospodára, kde v rámci podniku vyčlení plochy kosené v odloženom termíne
 • pasenie hospodárskych zvierat je možné realizovať na plochách s odloženým termínom kosenia po realizácii kosenia
 • odporúča sa používanie plašičov zveri a dodržiavanie maximálnej rýchlosti kosenia (15 km/h)
 • možnosť stanovenia najneskorších termínov kosenia pre administratívne účely

Alternatíva odložený termín kosenia + pasenie

 • obhospodarovanie plochy trvalého trávneho porastu pasením hovädzieho dobytka, oviec a kôz alebo koní ako hlavnou agrotechnickou operáciou na úrovni min. 0,3 DJ/ha (splnenie podmienky pasenia je možné uznať len vo vzťahu k ploche, ktorá zodpovedá min. zaťaženiu)
 • žiadateľ kosí  nedopasky v stanovenom termíne podľa nadmorskej výšky
 • % výmery, na ktorej sa realizuje odložené kosenie (v zmysle bodu 4), sa vypočíta z plochy, na ktorej sa nerealizuje pasenie ako hlavná operácia
 • vedenie evidencie pasenia

Zatrávnenie medziradia

 • zabezpečenie celoročného zeleného krytu plochy minimálne každého druhého medziradia viníc, sadov, chmeľníc plodinami zo zoznamu alebo ich zmesami a ich obhospodarovanie kosením, pasením a/alebo mulčovaním ako hlavnou agrotechnickou operáciou
 • v zatrávnených medziradiach zákaz použitia herbicídu

Vhodné obhospodarovanie plôch rýchlorastúcich drevín

 • vo vegetačnom období vykonať najmenej 2 x ošetrenie medziradia a riadkov s cieľom prevencie výskytu expanzívnych druhov rastlín vrátane inváznych druhov bez použitia POR

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood