Facebook Statistics
Značka Kvality

Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Cieľ

Diverzifikácia vidieckej ekonomiky prostredníctvom zachovávania pracovných miest, zriaďovanie doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru, rozvoj služieb a zabezpečenie občianskeho vybavenia v obciach nezaradených do pólov rastu s možnosťou vytvárania nových pracovných miest.

Prostriedky na dosiahnutie cieľa

  • Investície do rekonštrukcie objektov a výstavby rekreačných a ubytovacích zariadení v rámci agroturistiky
  • Investície do výrobných a predajných objektov na výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru
  • Zriaďovanie rekreačných zón (detské ihriská a športoviská, tržnice)
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na MK SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie, miestnych ciest, lávok, mostov, chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev a parkov
  • Vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zriadení na prenos a zber signálu a pozemných zariadení

OPATRENIE 3.1 DIVERZIFIKÁCIA SMEROM K NEPOĽNOHOSPODÁRSKYM ČINNOSTIAM

Opatrenie je zamerané predovšetkým na zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom, zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, výstavby, rekonštrukcie a modernizácie agroturistických a rekreačných zariadení, resp. výrobných a predajných objektov.
Žiadateľ: podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva.

(viac)

OPATRENIE 3.2 PODPORA ČINNOSTI V OBLASTI VIDIECKEHO RUCHU ČASŤ A RESP. ČASŤ B

Opatrenie sa zameriava na podporu nepoľnohospodárskych aktivít, rozvoj nepoľnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti predovšetkým prostredníctvom rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva; tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest a zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.
Žiadateľ: Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, právnické osoby pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

(viac)

OPATRENIE 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE

Cieľom podpory sú vzdelávacie projekty zamerané na získavanie, prehlbovanie, inovácie
vedomostí, zručností a šírenie informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podporované sú vzdelávacie aktivity zamerané na ekonomiku podnikateľského subjektu, manažment kvality, ochranu životného prostredia, obnovu a rozvoj vidieka.
Žiadateľ: Podnikateľské subjekty, obce a ich združenia

(viac)

PRIORITA: ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH

SKUPINA OPATRENÍ 3.4: OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A SLUŽIEB

Cieľom opatrení je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Podporované sú aktivity zamerané na zlepšenie prístupu do vidieckych oblastí; stavu vodovodných a kanalizačných systémov; ?zavedenie širokopásmového internetu; ale aj aktivity súvisiace so zlepšením životných podmienok vidieckeho obyvateľstva ( rekreačné zóny, amfiteátre, tržnice, autobusové zastávky, cyklotrasy a pod.).
Žiadateľ: Obec

(viac)

PRIORITA: VYTVÁRANIE MIESTNYCH PARTNERSTIEV

OPATRENIE 3.5 ZÍSKAVANIE ZRUČNOSTÍ, OŽIVOVANIE A VYKONÁVANIE INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA

V rámci tohto opatrenia sa podporuje vyškolenie vedúcich pracovníkov a zamestnancov
v danom území o spôsobe vypracovania stratégie, aj vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a stratégie rozvoja územia, vrátane štúdií, analýz a podkladov o dotknutej oblasti. V rámci opatrenia je možné žiadať podporu na činnosti zamerané na propagáciu, informovanie o danom území a stratégií s cieľom zabezpečiť efektívne vypracovanie stratégie.
Žiadateľ: Partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené občianskym združením.

(viac)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood