Facebook Statistics
Značka Kvality

Operačný program Rybné hospodárstvo

OP RH poskytuje veľké možnosti všetkým potenciálnym prijímateľom z radov chovateľov rýb a spracovateľov produktov rybolovu a akvakultúry.

Aktuálne výzvy!

OP RH sa na území Slovenskej republiky vzťahuje na oblasti cieľa Konvergencia a na oblasti mimo cieľa Konvergencia a to v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo. V podmienkach SR pod cieľ Konvergencia spadajú oblasti úrovne NUTS 3, ktorých HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002 je menej ako 75 % v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. Oblasťami cieľa Konvergencia sú: Západné Slovensko (Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko: (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Oblasti mimo cieľa Konvergencia zahŕňajú územie Bratislavského kraja.

Na splnenie cieľa „OP RH“, ktorým je dosiahnutie trvalo udržateľného a konkurencieschopného sektora rybného hospodárstva, je pre Slovenskú republiku schválený verejný príspevok na obdobie rokov 2007-2013 vo výške 18 922 750 EUR. Verejný príspevok tvorený z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a zo štátneho rozpočtu SR pokrýva nasledujúce prioritné osi a v rámci nich opatrenia.

Hlavné ciele OP RH:

  1. Modernizácia, inovácia a reštrukturalizácia akvakultúry;
  2. Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov spracujúcich produkty rybolovu a akvakultúry s dôrazom na podporu spracovania domácej produkcie;
  3. Rozvoj trhu v rámci sektora rybného hospodárstva.

PRIORITNÁ OS 2: AKVAKULTÚRA, SPRACOVANIE A UVÁDZANIE PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY NA TRH

Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry
Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

PRIORITNÁ OS 3: OPATRENIA SPOLOČNÉHO ZÁUJMU

Opatrenie 3.1 Organizácie výrobcov
Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

PRIORITNÁ OS 5: Technická pomoc
Opatrenie 5.1 Technická pomoc

Harmonogram výziev na rok 2011


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood