Facebook Statistics
Značka Kvality

600 SEKCIA ROZVOJA VIDIEKA A PRIAMYCH PLATIEB

Dušan Gábor, PaedDr.PhD.
poverený vyk. funkcie gen. riaditeľa
Telefón: 59266-540

Judita Opálková
sekretárka generálneho riaditeľa
Telefón: 59266-541

613 Oddelenie projektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Jarmila Trenčanská, RNDr.
vedúca oddelenia
Telefón: 59266-507

614 Oddelenie CLLD

Ingrid Kociánová, Mgr.
vedúca oddelenia
Telefón: 58317-192, 59266-513

620 Odbor neprojektových podpôr Programu rozvoja vidieka

Rudolf Trebatický, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-434

640 Odbor priamych platieb a správnych činností

Marek Milec, Mgr.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-236

650 Odbor koordinácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Riadiaceho orgánu Operačného programu Rybné hospodárstvo

Iveta Navrátilová
sekretárka
Telefón: 59266-279

651 Oddelenie metodiky a koordinácie Strategiského plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a riadenia Operačného programu Rybné hospodárstvo

Vladimír Mitrik, PhDr. Ing. PhD.
pov. vyk. funkcie vedúceho oddelenia
Telefón: 59266-399

652 Oddelenie posudzovania a implementácie projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo

Vladimíra Hnatová, Ing.
poverená vyk. funkcie vedúcej oddelenia
Telefón: 59266-274


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood