Facebook Statistics
Značka Kvality

Plán hodnotenia

05-01-2024Správa o hodnotení strategického dokumentu

26-05-2022
Na základe ods. 10 § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie MPRV SR oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu, sa uskutoční dňa 8. júna 2022 o 10.00 hod., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (zasadacia miestnosť na prízemí), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava.Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

05-01-2022
V súvislosti s prípravou návrhu Strategického plánu SPP 2023-2027 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obdŕžalo dňa 20.12.2021 pripomienky Európskej komisie v rámci neformálnej konzultácie,...


Neformálna konzultácia Strategického plánu SPP 2023 - 2027 s Európskou komisiou

02-12-2021
V súvislosti s prípravou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023 – 2027 odoslalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, dňa 1.12.2021, Európskej komisii aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami na neformálnu konzultáciu.


SWOT ANALÝZA

16-11-2021

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood