Rezervácia termínov na predkladanie žiadostí o NFP

ROP-4.1a-2013/01vyberte príslušný kraj
Uveďte názov obce/mesta/samosprávneho kraja a pod.Nepovinný údaj, uveďte len ak je to relevantnéUveďte lokalizáciu projektu - názov obce

 
Uveďte číslo bez mezierMaximálne 120 znakov, názov projektu musí byť identický s názvom
v žiadosti o NFP.Uveďte kontaktný e-mail žiadateľa v tvare napríklad: [email protected]

 
Uveďte telefonický kontakt žiadateľa vrátane predvoľby: 02 / 123 456 78
prípadne Vaše mobilné čísloUveďte adresu na doručovanie korešpondencie v tvare Ulica, číslo, PSČ,
obec/mesto

 
Uveďte celkové oprávnené výdavky; celé číslo bez medzier

 
Uveďte 6-miestné číslo, ktoré aplikácia vygeneruje pri prvom uložení žiadosti o NFP vo verejnej časti ITMSMaximálne 120 znakov, nepovinný údaj