Facebook Statistics
Značka Kvality

Rokovanie Rady ministrov AGRIFISH v Bruseli - SPP oslavuje 60 rokov existencie

13-12-2022

V čase, keď 26 členských štátov vrátane Slovenska už má schválené strategické plány sa v dňoch 11. a 12. decembra sa európski poľnohospodárski ministri stretli v Bruseli na zasadnutí Rady AGRIFISH, na ktorom Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Martin Kováč.

Išlo o poslednú Radu ministrov pod vedením českého predsedníctva, nakoľko od 1. januára preberá vedenie Rady Švédsko. Ministri sa počas tradičnej diskusie o aktuálnej situácii na poľnohospodárskych trhoch zamerali aj na možnosť opätovného využitia poľnohospodárskej (krízovej) rezervy v roku 2023. Podľa štátneho tajomníka Kováča, „Slovensko je naklonené možnosti použitia poľnohospodárskej rezervy. Pri jej využití je však potrebné zobrať do úvahy dva faktory. Prvým je výška vytvorenej rezervy, ktorá je pre finančný rok 2023 obmedzená (pozn. 450 mil. EUR). Je tiež otázne, či a v akej výške ju bude možné doplniť z nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov v rámci záručného fondu (EPZF). Druhým dôležitým faktorom je distribučný kľúč a jeho spravodlivé nastavenie.“ M. Kováč je však presvedčený, že na krízy spôsobené vysokými cenami energií a plynu by sa mali primárne využívať iné zdroje ako poľnohospodárska rezerva. Spolu s viacerými ministrami vyjadril názor, že finančné možnosti rezervy zďaleka nestačia na zmiernenie dôsledkov takých vážnych situácií, ako je plynová a energetická kríza, ktorým sektor v dôsledku vojny na Ukrajine musí čeliť.

Na programe zasadnutia bola aj problematika strategických plánov SPP. Práve SPP, ktorá oslavuje 60 rokov od svojho vzniku, pomáha riadiť dôležité odvetvie poľnohospodárstva. Ministri si vymenili názory na aktuálny stav schvaľovania plánov, ako aj implementáciu novej SPP na národnej úrovni. Podľa M. Kováča, „schválenie nášho strategického plánu (24.11.2022) predstavuje dôležitý míľnik, ktorého splnenie nás významne priblížilo k spusteniu vyplácania nových platieb pre poľnohospodárov.“ Štátny tajomník zároveň poďakoval Komisii za konštruktívnu spoluprácu v procese jeho tvorby a schvaľovania. V súvislosti s prípravou novej politiky informoval, že Slovensko sa aktuálne nachádza v ďalšej dôležitej fáze, ktorou je prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov. „Celkovo ide o 13 legislatívnych a 2 nelegislatívne akty, ktoré sú v rôznom štádiu prípravy. Procesy však máme nastavené tak, aby sme implementáciu od roku 2023 stihli,“ ubezpečil M. Kováč.

Predmetom diskusie bola aj pripravovaná revízia pravidiel k dobrým životným podmienkam zvierat. Slovenská delegácia informovala o pripravenosti podporiť opatrenia smerujúce k zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat. Podstatné však bude zabezpečiť dostatočne dlhé prechodné obdobie, finančnú pomoc pre poľnohospodárov a spravodlivú obchodnú politiku s tretími krajinami. Štátny tajomník zároveň vyzval pristupovať k zmenám v právnych predpisoch postupne a uvážlivo. „Nesmieme ohroziť ekonomickú životaschopnosť poľnohospodárov a narušiť udržateľnosť výroby potravín v EÚ. Je potrebné prijať také zmeny, ktoré bude možné efektívne vykonávať naprieč EÚ a následne vymáhať ich uplatňovanie zo strany kontrolných orgánov“, uviedol.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood