Facebook Statistics
Značka Kvality

Riešenie rizík v poľnohospodárstve je kľúčom k stabilite zásobovania občanov potravinami

18-10-2018

Na dvojdňovej medzinárodnej konferencii organizovanej slovenským agrorezortom na tému „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“ diskutovali predstavitelia agropotravinárskeho sektora. Z Európskej komisie eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan, z najväčšej organizácie poľnohospodárov v EÚ COPA COGECA generálny tajomník Pekka Peesonen, Frank van Tongeren z riaditeľstva pre obchod a poľnohospodárstvo OECD, ministri a štátni tajomníci členských krajín EÚ i mimo EÚ a samotní poľnohospodári.

  • V EÚ i členských štátoch musia vzniknúť funkčné systémy riadenia rizík v poľnohospodárstve
  • Krajiny V4 sa dohodli na potrebe zrýchlenia rokovaní o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ
  • Rizikový fond na Slovensku bude financovaný z odvodu z reťazcov

„Riziko v poľnohospodárstve je podstatne väčšie ako v iných odvetviach národného hospodárstva. Prírodné javy, zdravie rastlín a zvierat i zmena klímy majú čoraz intenzívnejší dopad na poľnohospodársku produkciu. Vysoká rizikovosť ovplyvňuje príjmy, investície a tým aj konkurencieschopnosť poľnohospodárov. Je preto nevyhnutné, aby sme disponovali nástrojmi riadenia rizík na úrovni EÚ i Slovenska a pomohli tak našim producentom potravín prestáť neočakávané situácie, “ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V rámci konferencie účastníci rokovali o systémoch riadení rizík v EÚ i mimo nej. O nevyhnutnosti rôznorodých prístupov, vzhľadom na veľkú variabilitu prostredí v rámci Európskej únii, ale aj o potrebe národných opatrení v jednotlivých štátoch. Dôležitým bodom diskusií bola aj potreba zvýšiť pozornosť poľnohospodárov voči výhodám účasti na schémach riadení rizík zo strany poľnohospodárov, ktorá aktuálne nie je dostatočná.

Systémovým riešením riadenia komerčne nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve na národnej úrovni by malo byť zavedenie Fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík. „Rizikovým fondom bude možné čiastočne eliminovať narastajúci vplyv klimatických zmien na poľnohospodársku prvovýrobu. Jeho financovanie chceme zabezpečiť prostredníctvom mimoriadneho odvodu z obchodných reťazcov,“ uviedla Gabriela Matečná.

Predstavitelia krajín V4 sa dohodli na spoločnom postupe pri iniciovaní zrýchlenia rokovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike na roky 2021 – 2028.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood