Facebook Statistics
Značka Kvality

Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách opäť klesajú

03-03-2023

​​​

Výročná správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rok 2021 obsahuje údaje nahlásené členskými štátmi* (ČŠ), Islandom a Nórskom. Počet testovaných vzoriek sa mierne zvýšil v porovnaní s rokom 2020.

V roku 2021 percentuálny podiel nevyhovujúcich vzoriek bol 0,17 %, ktorá je najnižšia hodnota registrovaná za posledných 12 rokov, keď sa nevyhovujúce vzorky pohybovali v rozmedzí 0,19 % až 0,37 %. V roku 2020 bola hodnota 0,19 %.

Celková úroveň nesúladu s predpismi v cielených vzorkách (t. j. vzorkách odobratých na zistenie nezákonného použitia alebo kontrolu nedodržania maximálnych povolených množstiev) sa taktiež znížila na 0,24 %, v porovnaní s hodnotou 0,27 % - 0,35 % za predchádzajúce 4 roky.

Správa zahŕňa rôzne skupiny látok vrátane hormónov, antibakteriálnych látok, environmentálnych kontaminantov, zakázaných látok a iných veterinárnych liečiv.

Výsledky si môžete podrobnejšie prezrieť pomocou nového interaktívneho nástroja na vizualizáciu údajov.

Celý súbor údajov, ktorý obsahuje približne 13 miliónov analytických výsledkov, je k dispozícii v otvorenom úložisku úradu EFSA Knowledge Junction, ktorého cieľom je zlepšiť transparentnosť, reprodukovateľnosť a opakovanú použiteľnosť dôkazov pri hodnotení rizík v oblasti bezpečnosti potravín a krmív.

*Podľa článku 5 ods. 4 a oddielu 24 prílohy 2 k Protokolu o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa požiadavky EÚ na odber vzoriek údajov vzťahujú aj na Severné Írsko, a na účely tejto správy sa odkazy na ČŠ považujú za odkazy na Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Odkaz na nové vedecké stanovisko nájdete na linku:

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood