Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Hofmann a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika a odporúčaniam pre riadenie rizika pri kultivácii Bt-kukurice, prípady MON810, Bt11 a 1507

05-08-2016

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil relevantnosť publikácie z roku 2016, ktorá obsahovala údaje o depozícii peľu na kukurici a druhoch burín rastúcich na kukuričných poliach, ktoré boli získané počas 3-ročnej štúdie v Nemecku. Údaje o depozícii peľu na listoch hostiteľských rastlín v závislosti od vzdialenosti od najbližšieho kukuričného poľa sú informatívne, pričom ich možno využiť na vývoj matematických modelov aplikovaných v stanovovaní rizika pre necieľový hmyz Lepidoptera, v spojitosti s ingesciou peľu z Bt-kukurice preneseného na hostiteľské rastliny. Úrad EFSA nenachádza v publikácii Hofmanna a kol. údaje, ktoré by poukazovali na potrebu revízie záverov z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika. EFSA je však toho názoru, že publikácia poskytuje nové údaje, ktoré potvrdzujú masívnosť expozičných faktorov stanovených EFSA v roku 2015 a dáva uistenie, že ,,najrealistickejší scenár” navrhuntý úradom EFSA v roku 2015 je spoľahlivým základom pre odporúčania z riadenia rizika, ktorý je založený na senzitivite voči modelovaným pomyselným druhom. Z týchto dôvodov EFSA považuje závery z predošlého hodnotenia rizika a odporúčania pre riadenie rizika pri kultivácii MON810, Bt11 a 1507 vypracované panelom pre GMO za stále platné a použiteľné.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood