Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Bohn a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika vykonaného v súvislosti s kultiváciou Bt-kukurice, prípady MON810 a Bt11

05-08-2016

Úrad EFSA prehodnotil vedeckú publikáciu z roku 2016 na žiadosť Európskej komisie a tiež jej relevantnosť v hodnotení environmentálneho rizika. V predmetnej publikácii je spomenutý purifikovaný proteín Cry1Ab ako toxická látka k necieľovému vodnému kôrovcu Daphnia magna (Cladocera: Daphniida) v koncentráciách prekračujúcich predpokladané environmentálne koncentrácie v poľných podmienkach, čo naznačuje na krížové pôsobenie proteínu Cry1Ab voči D. magna. EFSA pripúšťa, že štúdia prináša relevantný podnet k hodnoteniu environmentálneho rizika z kultivácie Bt-rastlín exprimujúcich proteín Cry1Ab, pričom údaje sa môžu uplatniť v hodnotení environmentálneho rizika určovaním spektra pôsobenia proteínu Cry1Ab a môžu potvrdzovať alebo vyvracať hypotézu o neexistujúcom nebezpečenstve pre D. magna. Avšak vzhľadom k obmedzeniam spojených s designom a vypracovaním štúdie je úrad EFSA presvedčený, že stále v tejto problematike existuje viacero nejasností, ktoré zabraňujú správnej interpretácii účinkov pozorovaných B?hnom a kol. Okrem toho EFSA poznamenáva, že pozorované odlišnosti boli zaznamenané pri koncentráciách proteínu Cry1Ab nad predpokladanými environmentálnymi koncentráciami v poľných podmienkach, a teda, že autori v štúdii nepodali výsledky v kontexte očakávaných expozičných hladín, aké sú na poliach. Keďže je dokumentácia B?hna a kol. nedostatočná k určeniu potreby revízie záverov z hodnotenia environmentálneho rizika z kukurice MON810 a Bt11, úrad EFSA považuje závery z hodnotenia rizika z kultivácie MON810 a Bt11 vypracované panelom pre GMO za stále platné a použiteľné.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood