Facebook Statistics

Regulačné orgány EÚ začali preskúmanie hodnotenia Glyfosátu s cieľom obnovenia jeho povolenia

30-06-2021

EFSA a ECHA prijali návrh hodnotenia Glyfosátu vykonaného štyrmi štátmi EÚ a začnú posudzovať jeho závery. Národné organizácie Francúzska, Maďarska, Holandska a Švédska, známe ako "Skupina pre posúdenie glyfosátu" (Assessment Group of Glyphosate - AGG), preskúmali všetky dôkazy zaslané spoločnosťami žiadajúcimi o obnovenie povolenia na uvádzanie tejto látky na trh EÚ. Návrh správy AGG má okolo 11000 strán.

EFSA a ECHA budú organizovať paralelné konzultácie k návrhu tejto správy. Tieto konzultácie budú otvorené verejnosti a budú zahájené v prvom septembrovom týždni tohto roku.

Konzultácie sú prvým krokom v hodnotení. Výbor ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) prehodnotí klasifikáciu glyfosátu podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení (CLP Regulation). Klasifikácia chemických látok je založená iba na nebezpečnosti látok a neberie do úvahy pravdepodobnosť expozície látky. Expozícia je považovaná za časť procesu hodnotenia rizika, ktoré uskutočňuje EFSA.

Glyfosát je v súčasnej dobe klasifikovaný ako látka spôsobujúca vážne poškodenie očí a toxická pre vodné organizmy s dlhotrvajúcim účinkom, na základe posúdenia ECHA z roku 2017. Žiadna klasifikácia z hľadiska mutagenity pre zárodočné bunky, karcinogenity alebo reprodukčnej toxicity nebola odôvodnená. Návrh správy AGG nepredpokladá zmenu tejto klasifikácie.

Až ECHA prijme svoje stanovisko, EFSA dokončí svoje hodnotenie a zverejní svoje závery, ktoré sa očakávajú v druhej polovici roka 2022. Na základe tohto hodnotenia rizika rozhodne Európska komisia o obnovenie povolenia glyfosátu.

Glyfosát je chemická látka, ktorá je široko používaná v prípravkoch na ochranu rastlín (POR). POR s účinnou látkou Glyfosát sú predovšetkým používané v poľnohospodárstve a lesníctve k redukcii burín, ktoré súperia s pestovanými plodinami.

EK schválila glyfosát na päť rokov v roku 2017, povolenie je teda platné do 15. decembra 2022. To znamená, že do tohto dátumu môže byť používaný ako účinná látka v POR za predpokladu, že každý POR je schválený na národnej úrovni po predchádzajúcom posúdení bezpečnosti.

Bližšie informácie nájdete na:

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood