Facebook Statistics

Reakcia One Health EJP na COVID-19

25-03-2020

Spoločný európsky program Jedno zdravie (The One Health European Joint Programme, OHEJP) má vedecké znalosti, sieť laboratórií pre oblasť zdravia ľudí a zvierat a nadviazal spojenia s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi.

Riešenie nových hrozieb veľmi úzko súvisí s víziami a cieľmi OHEJP.  OHEJP je proaktívny pri prijímaní krokov na zhodnotenie existujúcich súčasných znalostí o COVID-19:

  • OHEJP financuje a podporuje aktivity 29 výskumných a integračných projektov. Z nich všetky posledné a súčasné spoločné výskumné projekty (Joint Research Projects, JRP) METASTAVA, Tele-VIR a MAD-Vir zahŕňajú prácu na koronavírusoch so zameraním na zisťovanie nových emergentných hrozieb s osobitným zameraním na epidémie vírusových chorôb.
  • Spoločný integračný projekt COHESIVE pripravuje usmernenia na podporu krajín, aby mohli riešiť pandémiu COVID-19 pomocou prístupu One Health.
  • Členovia konzorcia OHEJP majú rozsiahle medzinárodné siete mimo EÚ, ktoré sú prínosom pre zdieľanie vedomostí v takých globálnych núdzových situáciách ako je táto.
  • Orgány verejného zdravotníctva v každej krajine z nášho konzorcia sú už zapojené do riešenia COVID-19 v danej krajine.
  • Silnou stránkou konzorcia OHEJP je, že môže spájať oblasť verejného zdravia s oblasťami zdravia zvierat a životného prostredia.
  • OHEJP chápe bezprostrednú potrebu zaoberať sa touto súčasnou hrozbou a zdroje sa presmerovávajú prostredníctvom expertného procesu získavania a stanovovania priorít tak, aby konzorcium mohlo reagovať tam, kde jeho silné stránky môžu mať najväčší úžitok, a to v súlade so strategickým výskumným programom (Strategic Research Agenda).
  • OHEJP má komplexný výber vzdelávacích a školiacich aktivít, ako aj šírenia informácií.​

Viac informácií nájdete na webovej stránke OHEJP.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood