Facebook Statistics
Značka Kvality

Q horúčka – nový segment na web stránke EFSA

03-02-2010

Q horúčka je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Coxiella burnetii, ktorá postihuje  zvieratá a ľudí. Táto baktéria sa vyskytuje u širokej škály druhov, vrátane hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ako aj vtákov a článkonožcov, v mnohých oblastiach sveta.

Prvýkrát bola pozorovaná ako choroba prenosná zo zvierat na človeka u pracovníkov bitúnku  v Austrálii v roku 1935. V posledných rokoch sa počet potvrdených prípadov u ľudí zvýšil, najmä v Nemecku a Holandsku.

Coxiella burnetii u zvierat zvyčajne nevyvoláva klinické ochorenia, hoci potraty u kôz a oviec sú spojené s infekciou vyvolanou touto baktériou. U ľudí môže Q horúčka vyvolať symptómy podobné chrípke, vrátane horúčky a bolesti hlavy, hnačiek a vracania. V niektorých prípadoch môže zapríčiniť zápal pľúc a hepatitídu. Chronická Q horúčka (charakterizuje ju infekcia trvajúca dlhšie ako 6 mesiacov) je nezvyčajná, ale je oveľa závažnejším ochorením s komplikáciami ako napríklad zápal vnútornej výstelky srdca (endokarditída).

Väčšina infekcií u ľudí je výsledkom vdychovania prachu kontaminovaného baktériou z placenty a pôrodných tekutín alebo výkalmi infikovaných zvierat. V niektorých prípadoch môže byť ochorenie prenesené konzumáciou kontaminovaného mlieka alebo kontaktom s infikovanými zvieratami, najmä s rodiacimi zvieratami. Ďalšie spôsoby prenosu, vrátane uhryznutia kliešťom a prenosu z  človeka na človeka, sú veľmi zriedkavé.

Úloha a činnosť EFSA

Vedecké poradenstvo pre Q horúčku

Po náraste prípadov Q horúčky u ľudí hlásených v roku 2008 a najmä v posledných mesiacoch roka 2009 v niektorých členských štátoch EÚ, Európska komisia požiadala EFSA, aby urýchlene vykonal vedecké poradenstvo pre zabezpečenie informácií pre prípadné EÚ opatrenia na riadenie rizika v tejto oblasti.

Vedecký panel EFSA pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW) bude riadiť prácu s podporou panelu pre biologické riziká (BIOHAZ) a v úzkej spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Vedecké stanovisko sa očakáva koncom apríla 2010. Panel sa zameria na výskyt a šírenie Q horúčky u hospodárskych zvierat a ľudí v celej EÚ, ďalej na identifikáciu faktorov rizík súvisiacich s chorobou, ako aj na hodnotenie účinnosti a efektívnosti opatrení tlmenia ochorenia. Opatrenia môžu zahŕňať očkovanie, obmedzenia presunov zvierat a obmedzenia v rámci biologickej bezpečnosti, ako aj  aplikáciu farmaceutických prípravkov.

Zber dát o zoonózach

V rámci svojej práce pri zhromažďovaní a zdieľaní informácií o zoonózach v rôznych členských štátoch EÚ, EFSA a ECDC zozbierali údaje o výskyte Q horúčky u zvierat a ľudí. Tieto informácie sú zverejnené vo Výročnej súhrnnej správe Spoločenstva o zoonózach a ohniskách alimentárnych ochorení za rok 2008. Na základe údajov poskytnutých členskými štátmi správa prehľadne informuje o  pôvodcoch zoonotických infekcií u ľudí a zvierat a ohnísk nákaz spôsobených konzumáciou kontaminovaných potravín.

V správe sú taktiež uvedené prípady Q horúčky u ľudí a zvierat (hovädzí dobytok, ovce a kozy) v rámci EÚ. Predmetom pozornosti je najmä nárast počtu hlásených prípadov u ľudí v roku 2008 oproti roku 2007 a to z 585 prípadov na 1594 prípadov. U zvierat bol najvyšší výskyt infekcie hlásený u kôz, pričom bol zaznamenaný nárast z 9,7% v roku 2007 na 15,7% v roku 2008.

The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008

EFSA vyzýva členské štáty, aby poskytli najnovšie informácie o výskyte Q horúčky u zvierat v ich krajinách.

Na jar 2010 EFSA vydá usmernenia pre členské štáty pre monitorovanie a podávanie správ o Q horúčke u zvierat.

Rámcový program práce EÚ

Smernica EÚ 2009/99/ES o monitorovaní pôvodcov zoonóz vyžaduje, aby členské štáty EÚ monitorovali a podávali správy o prípadoch Q horúčky u zvierat pre zaručenie epidemiologickej situácie. Okrem toho Rozhodnutie Komisie 2000/96/ES, v znení Rozhodnutia 2003/534/ES, uvádza Q horúčku u človeka ako prenosnú chorobu, ktorá má byť sledovaná a kontrolovaná v rámci EÚ.

Legislation on Communicable diseases – European Commission

Vedecké dokumenty

Súhrnná správa Spoločenstva o trendoch a zdrojoch zoonóz, pôvodcov zoonóz a ohnísk alimentárnych nákaz v Európskej únii v roku 2008

The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008

(Publikovaná: 28. Januára 2010 prijatá: 2. Decembra 2009)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood