Facebook Statistics
Značka Kvality

Prvá správa EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách

10-07-2009

Správa poskytuje prehľad o rezíduách pesticídov v potravinách (vrátane ovocia, zeleniny a cereálií), ktoré sa sledovali v EÚ počas roku 2007 (27 členských štátov EÚ, Nórsko a Island) a hodnotenie možných rizík pre zdravie konzumentov. Správa uvádza, že väčšina vzoriek vyhovela legislatívne povoleným najvyšším prípustným množstvám (maximálnym limitom) rezíduí pesticídov a formuluje odporúčania, ktoré umožnia zlepšiť zhromažďovanie údajov potrebné na odhad záťaže (expozície) konzumentov pesticídmi.

Správa, ktorú pripravila jednotka preskúmania hodnotenia rizika z pesticídov (PRAPeR -Pesticide Risk Assessment Ree Review Unit) uvádza, že 96 % analyzovaných vzoriek vyhovelo maximálnym limitom a 4 % ich prekročilo.

Celkovo bolo v roku 2007 analyzovaných na obsah rezíduí pesticídov viac ako 74 000 vzoriek v približne 350-tich rozdielnych druhoch potravín, čo predstavuje o 13 % viac ako v roku 2006. Členské štáty použili analytické metódy, ktoré umožnili detekciu 870 pesticídov (vrátane metabolitov), čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13 % viac.

Z dôvodu ochrany spotrebiteľov sú limity ustanovené na úrovni, ktorá je bezpečná pre spotrebiteľov a zároveň zodpovedá najnižšiemu aplikovanému množstvu pesticídu na plodinu, ktorým sa dosiahne požadovaný účinok. EFSA uvádza, že prítomnosť pesticídov v potravinách a dokonca i prekročenie limitov nevyhnutne nevyvoláva obavy o bezpečnosť potraviny. Pri prekročení maximálneho limitu je treba vypočítať záťaž konzumentov, aby sa získalo kvalifikované hodnotenie, či toto prekročenie predstavuje pre konzumentov možné riziko.

EFSA použila pri hodnotení chronickej (dlhodobej) záťaže konzumentov konzervatívne predpoklady, ktoré záťaž nadhodnocujú. Pre všetky pesticídy okrem diazinonu nepredstavovala chronická záťaž zvýšené riziko pre zdravie. Stojí za zmienku, že limity pre diazinon boli znížené a tiež, že v roku 2007 na produkty na ochranu rastlín obsahujúce tento pesticíd nebola v členských štátoch EÚ predĺžená autorizácia.

Hodnotenie akútnej záťaže (krátkodobej) vychádzalo tiež z najhoršieho možného predpokladu. To znamená, že pri odhadoch sa brala do úvahy kombinácia vysokej spotreby potraviny s najvyšším obsahom rezídua zisteným v monitorovacom programe EÚ v roku 2007. V  skutočnosti je takýto kritický príjem veľmi nepravdepodobný. Za uvedeného predpokladu nemožno na základe výsledkov vylúčiť potenciálne riziko pre konzumenta pre niektoré z 52 kombinácií pesticíd/komodita. Pre 29 z nich už boli vykonané opatrenia manažmentu rizika v podobe odobratia autorizácie alebo zníženia limitov.

EFSA poskytla sériu odporúčaní pre budúce monitorovacie programy rezíduí pesticídov ako úpravu formátu na oznamovanie údajov, aby sa získali podrobnejšie výsledky, ktoré umožnia presnejšie hodnotenie expozície. Tieto vylepšenia pomôžu lepšie informovať a podporiť manažérov rizika pri usmerňovaní bezpečného použitia pesticídov.

Viac informácií možno nájsť na stránke aktivít jednotiek PRAPeR a PPR
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620925075.htm


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood