Facebook Statistics
Značka Kvality

Program CRP

06-05-2022

SR je členom Kooperatívneho výskumného programu OECD – Udržateľné poľnohospodárske a potravinové systémy (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems). Ide o jedinečný program OECD, ktorý poskytuje kofinancovanie:

  1. vedeckých štipendií pre individuálnych vedeckých pracovníkov a 
  2. na organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií v členskej krajine programu.

Program podporuje mobilitu etablovaných vedeckých pracovníkov a medzinárodné konferencie v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva v rámci nasledovných výskumných tém:

  1. Riadenie prírodného kapitálu.
  2. Posilnenie odolnosti voči viacnásobným rizikám a prepojený svet.
  3. Transformačné technológie a inovácie.

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.

O sponzorovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) sa môžu uchádzať univerzity, výskumné ústavy, medzinárodné profesijné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva. Kofinancovanie OECD je určené na organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom CRP. OECD hradí účasť vybraných rečníkov, ktorí musia byť z inej členskej krajiny CRP, na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém a politických priorít OECD.

Výzvy na predkladanie žiadostí o kofinancovanie vychádzajú každoročne spravidla koncom marca/začiatkom apríla s termínom uzávierky 10. septembra.  

Viac na www.oecd.org/agriculture/crp alebo u národnej korešpondentky: [email protected]

V rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) Slovenská republika zorganizovala tri vysoko hodnotené medzinárodné konferencie v roku 2015, 2018 a 2021 a udelené bolo jedno štipendium v roku 2019.

Prvá konferencia, ktorá bola spolufinancovaná z tohto programu, sa konala 3. – 4. decembra 2015 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a za cieľ mala diskutovať najmä o udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi, hľadaní nových prístupov k revitalizácii vidieckej ekonomiky a vidieckych oblastí.

V poradí druhá konferencia „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“ sa uskutočnila pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej. Dvojdňová medzinárodná konferencia sa konala 17. – 18. októbra 2018 v Bratislave a jej organizátorom bol Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva NPPC.  Cieľom konferencie bola diskusia a hľadanie optimálnych riešení tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov, ako aj odbornej verejnosti pri riadení a eliminácii rizika v agropotravinárskom sektore.

Bližšie informácie o konferencii, vedecké závery, fotogaléria, prezentácie, prejavy ako aj zborník z konferencie sú dostupné na webovej stránke VÚEPP/NPPC: http://www.vuepp.sk/konferencia/

Tretia konferencia kofinancovaná z Programu CRP na tému sociálneho poľnohospodárstva s názvom AGASI2021 (Agriculture as an Actor of Social Inclusion) sa konala 14. – 15. októbra 2021 na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a zorganizovala ju Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja s občianskym združením Druživa. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa podujatie uskutočnilo hybridne a na tému sociálneho poľnohospodárstva diskutovali odborníci z medzinárodných organizácií, univerzít, zástupcovia fariem, občianskych združení a neziskových organizácií, ktorí hovorili o podmienkach a prínosoch sociálneho poľnohospodárstva v Nórsku, Maďarsku, Holandsku, Českej republike, Poľsku, Taliansku, či dokonca v Japonsku. Konferencia sa konala pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.

V roku 2019 Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu podporil slovenského vedca formou krátkodobého vedeckého štipendia. Ivan Sačkov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene získal z OECD individuálne štipendium na Nórskej univerzite prírodných vied v trvaní šestnástich týždňov. Vedecký pobyt bol zameraný na rozvoj inovatívnych metód inventarizácie lesa založenej na kombinácií dát z rôznych platforiem diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Súčasťou kooperácie boli vedecké semináre, nové publikácie a vývoj nástrojov pre DPZ-inventarizáciu lesa, ktorá je ľahko aplikovateľná, použiteľná na rôznych úrovniach a časovo úsporná.

Užitočné linky súvisiace so štipendijným pobytom:

Program CRP funguje od roku 1978 a jeho aktuálnymi 28 členskými štátmi sú: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA.

Slovensko získalo v decembri 2022 predsednícku pozíciu v Programe OECD pre agrárnu vedu (CRP). Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) bola za predsedníčku programu vymenovaná Kristína Gendová Ruzsíková zo Stálej misie SR pri OECD v Paríži (diplomatka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ktorá v predchádzajúcich troch rokoch pôsobila vo funkcii podpredsedníčky programu CRP. Podpredsednícky post získali delegáti Austrálie a Maďarska.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood