Facebook Statistics
Značka Kvality

Prítomnosť nikotínu v hubách - možné riziko pre zdravie ľudí

13-05-2009

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal stannovisko, ktorým reaguje na požiadavku Európskej komisie, aby posúdil riziko, ktoré vyplýva pre zdravie ľudí z prítomnosti nikotínu s koncentráciou do 0,5 mg/kg v hubách.

Prevádzkovatelia pôsobiaci v oblasti potravín informovali Európsku komisiu, že sušené huby (predovšetkým Boletus edulis) môžu obsahovať viac ako 0,01 mg/kg nikotínu na hmotnosť čerstvej huby. V takom prípade ide o porušenie maximálneho najvyššieho prípustného množstva rezíduí (ďalej len limit), ktoré ustanovuje článok 18.1. b Nariadenia (ES) č. 396/2005. Podľa získaných informácií 99 % skúšobných vzoriek z produkcie roku 2008 nesplnilo súčasný limit bez ohľadu na pôvod húb, hoci väčšina z nich pochádzala z Číny.

Nikotín je alkaloid prirodzene sa vyskytujúci v tabaku (Nicotiana tabacum) v koncentráciách od 2 % do 8 %. V nízkych koncentráciách sa tiež vyskytuje aj v iných rastlinách, ktoré patria do čeľade ľuľkovitých - Solanaceae, ako sú rajčiny, baklažán, paprika a zemiaky.

Nikotín sa používa ako insekticíd. V Európe budú produkty na ochranu rastlín obsahujúce nikotín najneskôr v júni 2010 stiahnuté. V tretích krajinách ich však môžu naďalej používať, čo môže viesť k výskytu rezíduí nikotínu v potravinách.

Nikotín sa rýchlo absorbuje cez ústnu dutinu, pľúca a gastrointestinálny trakt. Biologická dostupnosť nikotínu cez ústa nie je úplná.

Nikotín je akútne toxický bez ohľadu na spôsob expozície (ústa, pokožka a inhalácia). Napadá periférnu a centrálnu nervovú sústavu a spôsobuje napríklad závrate, tvorbu slín, zrýchľuje tep srdca a zvyšuje krvný tlak.

EFSA ustanovila akútnu referenčnú dávku (ARfD) na 0,0008 mg/kg telesnej hmotnosti na základe najnižšej dávky/koncentrácie súvisiacej s nepriaznivým účinkom, t.j. najnižšej úrovne pozorovaného nepriaznivého účinku (LOAEL), ktorá je 0,0035 mg/kg telesnej hmotnosti pre farmakologický účinok po intravenóznej aplikácii nikotínu s použitím celkového faktora neistoty 10 a korekčného faktora 0,44 pre orálnu dostupnosť nikotínu (extrapolácia z intravenóznej cesty na orálnu). LOAEL je blízko hodnoty NOAEL (úroveň, pri ktorej ešte neboli pozorované žiadne nepriaznivé účinky) a celkový faktor neistoty 10 by mohol byť dostatočný pre vnútro druhovú variabilitu a extrapoláciu z LOAEL na NOAEL pre farmakologický účinok.

Nikotín sa u ľudí neakumuluje v tele a z farmakologického hľadiska je na nikotín najcitlivejší kardiovaskulárny systém. Tým, že sa takto človek vyhne akútnemu vplyvu nikotínu mohol by sa vyhnúť aj chronickému vplyvu a EFSA stanovil prijateľný denný príjem (ADI) nikotínu na 0,0008 mg/kg telesnej hmotnosti a deň, čo je tá istá hodnota ako pre ARfD.

Na hodnotenie expozície zo stravy použil EFSA údaje poskytnuté Konfederáciou potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA). Išlo o 176 analytických výsledkov s hodnotami medzi 0,21 a 9,9 mg/kg sušených húb, čo zodpovedá od 0,023 do 1,1 mg/kg na hmotnosť čerstvej huby.

Najvyššia konzumácia bola v Taliansku u dospelých aj u detí a to húb vo všeobecnosti aj Boletus edulis.

Na základe týchto informácií EFSA vykonal dlhodobé aj krátkodobé hodnotenia záťaže. Podľa dlhodobého, ktorý vychádzal zo strednej koncentrácie nikotínu (0,23 mg/kg) a z najvyššej konzumácie u talianskych konzumentov vrátane detí je záťaž značne pod ADI 0,0008 mg/kg telesnej hmotnosti a deň. Krátkodobý odhad s použitím 95. percentilu dodaného údaju koncentrácie nikotínu 0,53 mg/kg, berúc pritom do úvahy vysokú konzumáciu dospelých konzumentov z Talianska, bol odhadnutý na 0,0017 mg/kg telesnej hmotnosti na deň, čo prekračuje ARfD 2-oj násobne. Podobným postupom sa určilo, že u talianskych detí môže byť hodnota ARfD prekročená 4-or násobne. Prekročenie hodnoty ARfD môže viesť k nepriaznivým účinkom na zdravie.

Európska komisia požiadala o hodnotenie možného limitu pre huby. Výsledky hodnotenia záťaže ukazujú, že koncentrácia rezíduí na úrovni 0,53 mg/kg nie je bezpečná, a preto je potrebné, aby sa navrhol nižší limit, ktorý bude pre konzumentov bezpečný.

Pre čerstvé huby je faktor, ktorý berie do úvahy „unit–to-unit“ variabilitu za bežných okolností zahrnutý v hodnotení expozície. Na základe tohto predpokladu bola vypočítaná ako najvyššia hladina nikotínu, ktorá neprekročuje ARfD hodnota 0,036 mg/kg (navrhnutý limit), čo zodpovedá 0,32 mg/kg v sušených hubách.

Ak by sa limity stanovili oddelene pre sušené huby, „unit–to-unit“ variabilitu nie je potrebné brať do úvahy. V tomto prípade najvyššia koncentrácia nikotínu pre sušené huby, ktorá by neviedla k prekročeniu ARfD by bola 1,17 mg/kg (vyjadrená na sušinu).

Toto stanovisko vychádza z množstva neistôt a obmedzení. EFSA preto odporúča, aby sa navrhované limity posúdili na dočasnej báze (príloha III Nariadenia 396/2005). Na záver poznamenávame, že monitoring odporúčaný Európskou komisiou poskytne údaje, ktoré budú užitočné na odvodenie robustnejšej bázy na hodnotenie záťaže a stanovenia limitov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood