Facebook Statistics
Značka Kvality

Príspevok Slovenska na medzinárodnej konferencii o poľnohospodárskom výskume – The 2023 EU AgriResearch

06-06-2023

The 2023 EU AgriResearch Conference“ je konferencia o poľnohospodárskom výskume a inováciách, ktorú v Bruseli v dňoch 31. mája – 1. júna 2023 organizovala Európska komisia. Tohtoročná edícia sa niesla v duchu motta „Znalosti, inovácie a zručnosti pre trvalo udržateľné horizonty“. Slovensko zastupoval štátny tajomník MPRV SR M. Kováč, ktorý bol pozvaný ako rečník v diskusnom paneli venujúcom sa udržateľnému riadeniu prírodných zdrojov pre poľnohospodársku výrobu so zameraním na Dohodu o pôde pre Európu.

Konferencie sa zúčastnili politici, výskumníci, vedci, farmári nie len z Európy, ale aj z krajín mimo starého kontinentu – Austrália, Kanada, Maroko, Etiópia a i. M. Kováč sa vo svojom vstupe zameral na dôležitosť prepojenia vody a pôdy pri prechode na udržateľné spôsoby poľnohospodárskej výroby, ako aj pri ochrane životného prostredia a biodiverzity.  „Za jednu z najzásadnejších výziev, ktorú v tomto smere musíme riešiť považujem stratu vody z kontinentu – znižovanie absorpčnej kapacity pôdy, ku ktorej dochádza v dôsledku jej neudržateľného využívania, ako aj skutočnosť, že v 21. storočí neexistuje mechanizmus odmeňovania užívateľov pôdy za ekosystémové služby“, uviedol M. Kováč.  Ako kľúčové preto považuje zamerať sa na kroky vedúce k zvyšovaniu vodozádržnej kapacity pôdy, čo bude mať za následok zvýšenie jej produkčných schopností a prinesie benefity pre životné prostredie. Za kľúčový nástroj na dosiahnutie tohto cieľa označil kombináciu adaptačných opatrení (antierózne opatrenia, obnova záplavového územia) a ekosystémových opatrení (regeneratívne poľnohospodárstvo, využívanie organických hnojív). Účastníkom bolo tiež predstavených niekoľko príkladov z praxe, ktoré sa na Slovensku podarilo realizovať, ako aj výsledky, ktoré boli vďaka týmto krokom dosiahnuté. V ďalej časti prezentácie M. Kováč priblížil pripravovaný koncept Pôda - uhlíková a vodná banka krajiny, ktorý sa snaží o uplatnenie holistického prístupu k problematike vody a pôdy.

V rámci konferencie vystúpil aj komisár J. Wojciechowski. Informoval, že Európska komisia alokovala na obdobie 2021-2027 9 mld. EUR určených pre poľnohospodársky výskum v rámci programu Horizont Európa. Švédsky minister poľnohospodárstva P. Kullgren vo svojom vystúpení ocenil prijatie záverov Rady o biohospodárstve. Rečnil aj španielsky minister L. Puchades, ktorý potvrdil, že jednou z priorít nadchádzajúceho španielskeho predsedníctva bude podpora technologického rozvoja v agropotravinárskom sektore.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood