Facebook Statistics

Priame platby predstavujú priamu podporu príjmov poľnohospodárov vyplácanú na každoročnej báze najmä na základe počtu obhospodarovaných hektárov poľnohospodárskej plochy. Základná platba, tzv. jednotná platba na plochu (SAPS), je doplnená ďalšími typmi platieb, ktoré sú zamerané na špecifické ciele, napr. podporu mladých poľnohospodárov, zlepšenie stavu životného prostredia alebo udržanie úrovne produkcie v poľnohospodárskych sektoroch, ktoré čelia určitým ťažkostiam. Táto štruktúra reflektuje na výsledky reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2013 a je platná pre obdobie 2014-2020. Priame platby sú plne financované zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), pričom za ich administráciu sú zodpovedné jednotlivé členské štáty EÚ pod dohľadom Európskej komisie.

Žiadosti o priame platby sa prostredníctvom tzv. Jednotnej žiadosti predkladajú každoročne do 15. mája na regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Žiadatelia o priame platby sú povinní plniť všeobecné podmienky oprávnenosti (napr. plochy riadne obhospodarovať, dodržiavať pravidlá krížového plnenia) ako aj konkrétne podmienky oprávnenosti na jednotlivé platby.

Priame platby je možné poskytnúť iba na poľnohospodársku plochu, ktorá je vedená v evidencii dielov pôdnych blokov v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (tzv. LPIS).


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood